ПРОМЯНА В ОИК В ШАБЛА

0
1146

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1144-МИ
София, 19.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Шабла, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-93 от 17.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Ердинч Хаджиев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Шабла, като на мястото на Елена Петрова Йорданова – член на ОИК, да бъде назначена Даниела Стефанова Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Петрова Йорданова, за освобождаването й като член на ОИК – Шабла, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Стефанова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Шабла, област Добрич, Елена Петрова Йорданова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Шабла, област Добрич, Даниела Стефанова Иванова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова