ТРАГИКОМЕДИЯ НА РАЗВИТИЕТО НИ: Под прага на бедност са били 1 550.8 хил. души, или 22 на сто от населението на страната през 2018 г.

0
961

рез 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. души, или 22 на сто от населението на страната, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се запазва, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22 до 29.5 на сто, или със 7.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.2 на сто, или с 23.2 процентни пункта. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

 

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (56.1 на сто за 2018 г.). През 2018 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18 – 64 години се запазва на нивото от предходната година – 10.1 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.
През 2018 г. 26.6 на сто от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо 2017 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14.9 процентни пункта. През 2018 г. всяко седмо от десет деца, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Приблизително 15 пъти по-малко, или 4.6 на сто са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е пет пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.
През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa). Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново – по 26.2 на сто, Ловеч – 25.8 на сто, и Сливен – 25.5 на сто. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник – 11.2 на сто, Кюстендил и Разград – по 14.7 на сто, и Русе – 14.9 на сто.  http://www.bta.bg