Около 17 % отсъстващи ученици в Балчик

0
251

Около 17 на сто е броят на отсъстващите ученици поради болест в шестте училища на община Балчик. Най-висок е процентът в училищата в селата Сенокос и Оброчище – около 20, а най-нисък – в Соколово (13 на сто).

Директорът на Основно училище „Антим I“ в Балчик Румяна Петрова съобщи, че при тях не посещават учебни занятия 55 деца от общо 319, което е около 17 процента. Най-много са болните в начален курс в момента, докато преди нова година такава е била картината в средния курс.

В Средното училище „Христо Ботев“ процентът на отсъстващите е 14, в основното „Кирил и Методий“ – 19 процента.

Ежедневно Регионалното управление по образованието обобщава данни. За­бо­ле­вае­мост­та плав­но се по­кач­ва, ка­то има де­ца, кои­то бо­ле­ду­ват отпре­ди празниците и ве­че тре­та-чет­вър­та сед­ми­ца не по­се­ща­ват за­ня­тия. Пет­ро­ва до­ба­ви, че имат го­тов­ност за обу­че­ние от раз­стоя­ние, ако бол­ни­те достигнат 30 на сто.

По ду­ми­те на уп­ра­ви­те­ля на бал­чиш­ка­та бол­ни­ца д-р Пла­мен Ди­мит­ров за­бо­ле­вае­мост­та се е по­ви­шила още по Но­ва го­ди­на. Вътрешно и детско отделения продължават да са пълни.

Що се отнася до разпространението на коронавируса, спо­ред пос­лед­ни­те обоб­ще­ния от края на ми­на­ла­та сед­ми­ца от ко­вид се ле­ку­ват в об­щи­на­та че­ти­ри­ма ду­ши, еди­ният от кои­то, пен­сио­нер, е в бол­ни­ца.