До 20 октомври 2020 г. 16:30 ч.е крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Бюджетът е 10 млн. лв. и ще бъде разпределен пропорционално спрямо броя одобрени проекти и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Проектни предложения могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2019 г. съгласно Закона за туризма,като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Туроператорите и туристическите агенти могат да заявяват безвъзмездна финансова подкрепа в размер до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от 391 166 лв. Одобреното финансиране може да бъде използвано за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга. За да са допустими по процедурата, разходите трябва да са за реално доставени продукти и извършени услуги и да са извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта. Продължителността на един проекта е  3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектни предложения се извършвапо електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния линк: https://eumis2020.government.bg/

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.

Областен информационен център – Добрич

 

loading...