Прокуратурата подпука 6-ма шефове от “Напоителни системи”

0
1050

Софийска градска прокуратура предаде на съд шест длъжностни лица от ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД – изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите. На Ст. Г. е повдигнато обвинение за това, че на 24.02.2012 г.в гр. София, в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, е сключил неизгодна сделка с „НС Агро“ АД – гр. Добрич. Предметът на договор е за консултиране за необходимостта от лицензиране на „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК-оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК-услуги.

В клаузите на договора е предвидено да се консултира и процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР, както и реда и условията за поддръжката на лицензионния режим, при наличие на евентуално издаден лиценз. Такъв договор не е било необходимо да се сключва, тъй като „Напоителни системи“ ЕАД са били уведомени и от ДКЕВР, и от ресорния заместник-министър, че следват да разработят и представят в ДКЕВР бизнес-план за развитието на дейността си, заявление за утвърждаване на цени на услуги, които предоставят на дружества, и справка за фактурираните водни количества. „Напоителни системи“ ЕАД са били длъжни да сторят това по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/. Вместо да изпълнят законовите си задължения, те са сключили договор с „НС Агро“ АД на стойност 20 000 лв., които впоследствие са били платени. От това за “Напоителни системи” ЕАД е произлязла вреда в размер на 20 000 лв.- престъпление по чл. 220, ал.1 от НК. Ст. Г. е обвинен и за това, че на 12.06.2012 г. в гр. София е съставил референция на „НС – Агро” АД – гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според подписаната референция, „НС Агро“ АД – гр. Добрич успешно е консултирал „Напоителни системи“ ЕАД за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от ДКЕВР, а също и че „НС-Агро” АД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, което му позволява да се справи с поставените задачи качествено и ефективно, въпреки че на обвиняемия му е било известно, че към онзи момент „НС-Агро“ АД е разполагал с едно заето лице – престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК. Ст. Г. е обвинен и за това, че в периода от 06.11.2012 г. до 13.05.2013г. в гр. София, като длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество. Съгласно анекси по сключен между „Напоителни системи” ЕАД и „НС Агро” АД договор, той е подписал приемо-предавателни протоколи за резултати от изпълнението на договора и фактурите, без отчетената работа да e била действително извършена от „НС Агро” АД. От това са последвали значителни щети за предприятието в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 от НК; На Ал. Х., като длъжностно лице – член на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, като извършител, и в съучастие с E. Г. – член на Съвета на директорите, и И. П. – изпълнителен директор, присвоил чужди пари – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между начисленото и изплатено брутно възнаграждение, и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение. Обвиняемият е наредил да се прилага бална оценка в размер на 11 единици за трите години, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г. – 7,125 бални единици и за 2017г. – 6 бални единици, съгласно ПРУПДТДДУК, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Е. Г. е предаден на съд за това, че на 23.03.2015 г. в гр. София, като длъжностно лице– член на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и И. П. – Изпълнителен директор, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се, съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015 г. той е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите, и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014г. 6 бални единици, за 2015г. – 7,125 и за 2017г. – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Б. В. е предаден на съд за това, че на 05.11.2013г. в гр. София, като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи ЕАД“ – гр. София, съгласно договор за възлагане на управлението от 30.08.2013г., присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 13 361.03 лева, представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. Със своя заповед обвиняемият наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите: Б. В. – изпълнителен директор, Д. И. – член на съвета на директорите, и И. М. – член на Съвета на директорите, да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо 6 бални единици- престъпление по чл.201 от НК. Б. В. е обвинен и за това, че на 27.08.2014 г. в гр. София, като длъжностно лице – и.ф. изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД със заповед за заместване, присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява – два преносими компютъра, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, единият на стойност 1756, 66 лв., а другият – на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на Изпълнителния директор Д. М.- престъпление по чл.201 от НК. Д. И. е предаден на съд за това, че в периода от 26.11.2013 г. до 06.11.2014 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице – Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък. Сключените сделки са, както следва: 1. На 26.11.2013г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка за правни съвети, консултации, процесуално представителство, въпреки наличието на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 40 747, 84 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД; 2. На 30.01.2014 г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка, с предмет на договора – консултиране на работата на служителите в централно управление на възложителя по изготвянето на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на щатни служители в „Напоителни системи“ ЕАД, занимаващи се с изготвяне на документация по ЗОП. От това е произлязла значителна вреда в размер на 13 102, 03 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД; 3. На 30.04.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодна сделка с предмет на договора – подпомагане при казуси с висока степен на фактическа и правна сложност, при липса на необходимост от сключването му, поради наличието в „Напоителни системи“ ЕАД на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 162 739, 78 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД; 4. На 06.11.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка – споразумение по договор, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и „НС – Агро“ АД, като с подписването на споразумението задължил „Напоителни системи“ ЕАД да плати на „НС – Агро“ АД, сумата от 2 769 765, 87 лева, за фактурирана, но неизвършена и неприета работа, съгласно клаузите на договора, и от това произлязла значителна вреда в размер на 2 769 765, 87 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД- престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК; И. П. е предаден на съд за това, че в периода от 15.12.2014 г. до 13.06.2016 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък – престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК; И. П. е обвинен и за това, че на 23.05.2015 г. като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и Е. Г. –член на Съвета на директорите, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015г. обвиняемият е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016 г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г. – 7,125 и за 2017 г. – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“. Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.
https://www.blitz.bg