Последното решение, от 30 декември м.г., на Добричкия административен съд, който за втори път се произнася, но от друг състав по указание на Върховния административен съд, се обжалва. То потвърждава решението на Общинска избирателна комисия в част­та, с коя­то е обя­ве­но раз­пре­де­ле­ние­то на зая­ве­ни­те пред­по­чи­та­ния за от­дел­ни­те кан­ди­да­ти за об­щин­ски съ­вет­ни­ци по лис­та­та на Мес­тна коа­ли­ция ВМРО (ГЕРБ, СДС). В ос­та­на­ла­та част ре­ше­ние­то е вляз­ло в си­ла.

Постановеното се оспорва на по-горна инстанция от Стефка Анастасова и Георги Георгиев – кандидати за съветници от същата коалиция. В жал­ба­та се нас­тоя­ва за от­мя­на­ на решението и за обя­вя­ва­не из­бо­ра за об­щин­ски съ­вет­ни­ци за не­дей­стви­те­лен по­ра­ди съ­щес­тве­ни на­ру­ше­ния на из­бор­ни­те пра­ви­ла, до­ве­ли до опо­ро­ча­ва­не во­ля­та на 97 из­би­ра­те­ли.

Припомняме, че в хода на делото се установи липсата на пакети “не­дей­стви­тел­ни бю­ле­ти­ни” в две от сек­ции­те – №11 в ОУ “Ан­тим I” в Бал­чик (47 бр. бюлетини) и № 32 в Со­ко­ло­во (50 бр.), съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.