ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

                                   ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439, финансиран от Програма Интеррег V-А Румъния – България.

 

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.475.114 и проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич.

 

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Промяна предназначението на жилище във връзка с обезщетение за отчужден и завзет през 1987 г. жилищен имот, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Боряна” № 36, собственост на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова.

 

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на Гробищен парк“ на град Добрич.

                                       ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Издаване на Запис на Заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.011-0005-C01 – „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

 

                                      ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Обявяване на 25 септември 2019 г. (сряда) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

 

                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1057 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 160.

 

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към жилище в УПИ І-189 в кв. 620 по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Русия 3,4” на град Добрич”.

                                       

                                       ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище, във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство на част от апартамент в салон за красота в УПИ IV в кв. 38 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич“.

 

                                       ВНОСИТЕЛ: Елка Димова

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI – за „Озеленяване“ в кв. 8 на ПЗ „Север“ (изграждане на пътна връзка) във връзка с разрешаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI за „ПСД“ в същия квартал.

                                      ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов

Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. ДРУГИ.
 • 1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

ИВО ПЕНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ