От 20 януари до 1 февруари ще имате възможност да изпращате по три снимки от свои ваканции в Албена. Снимките ще се приемат само на ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ на тази страница – не се приемат като коментар под постовете за играта или по други канали.
Награда: уикенд за двама в отварящия това лято врати Амелия Хотел Албена 5* на 13-15 юни 2020 г.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРAТА „СНИМАЙ МИ ЛЯТО“, ПРОВЕЖДАНА ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АЛБЕНА
РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Снимай ми лято“.
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Снимай ми лято“, (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата на Албена https://www.facebook.com/AlbenaResort/, за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 21.01.2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. В Играта се предоставя следната награда: – 1 уикенд за двама в хотел Амелия Албена 5* на 13-15 юни 2020 г.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „Албена” АД, ЕИК: 834025872, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Балчик, с. Оброчище, к.к. „Албена“ – Административна сграда, представлявано от изпълнителния директор Красимир Веселинов Станев (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2.. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 21.01.2020 г. до 1.02.2020 г. включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на Албена, както следва https://www.facebook.com/AlbenaResort/
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
4.1.1. Има публично достъпен профил във Facebook и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/AlbenaResort/
4.1.2. Изпълнило е условията на предизвикателството – да отговори правилно на въпроса, зададен в промоционалния пост.
4.1.3. Публикувало е като коментар под поста във Facebook своя отговор на един от 30-те въпроса на играта.
За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в социалната мрежа Facebook и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.
5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва с три снимки, като може да спечели само една награда.
5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.6. Всеки участник следва да отговори на условието на Играта.
5.7. Снимките на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:
– е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– проповядва агресивна или недемократична идеология;
– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
– противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
Коментари под поста, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.
Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.
5.8. Печелившият, който получава награда в Играта, е участник, изпълнил условията на Играта. Името му се обявявя на https://www.facebook.com/AlbenaResort/
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
6.1. За периода на играта ще бъде избран 1 победител, който печели уикенд за двама в Амелия Хотел Албена 5* на 13-15 юни 2020 г.
6.2. Печелившият, който получава награда в Играта, е този участник, който е изпълнил правилно условията на играта и е получил най-много гласове. Гласуването става с реакции на снимките. Авторът на снимката с най-много реакции (без значение от същността им) печели наградата. В албума снимките се публикуват без имената на техните автори с цел по-независимата им оценка от потребителите.
6.3. Наградата ще бъде обявявена с фото пост, в който ще бъде споделена снимката, избрана за победител.
6.4. На 2 февруари всички снимки се качват в специалносъздаден за целта албум и стартира етапът на гласуване. Той продължава до 29 февруари включително. Победителят се обявява на 1 март 2020 г.
6.5. Печелившият следва да потвърди желанието си да получи определената награда не по-късно от 5 дни след официалното му обявяването на https://www.facebook.com/AlbenaResort/. В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в рамките на този период или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.
6.6. Ако в рамките на 5 дни след обявяването на печелившия, той не се свърже с Организаторите и не предостави необходимата информация за получаването на наградата, Организаторите ще дадат дадат наградата на класирания на второ място по брой гласове (реакции).
6.7. Наградата във вид на подаръчен ваучер за уикенд ще бъде изпратена на посочен от победителя електронен адрес и той се задължава да представи ваучера при настаняване.
6.8. В случай че участникът, избран да получи награда, не потвърди получаването на имейла и съответно намерението си да се възползва от наградата в рамките на 5 дни, той губи правото си и следващият по брой гласове получава наградата.
6.9. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.
6.10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/AlbenaResort/
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/ или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата в социалната мрежа Facebook https://www.facebook.com/AlbenaResort/
РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности във Facebook страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
8.4. Участниците са отговорни за заплащането за своя сметка на всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието им в Играта.
РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
9.6. Настоящите правила влизат в сила на 21.01.2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/AlbenaResort/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави достъп до профила си във Facebook или други лични данни, необходими за провеждане на Играта или получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.
10.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
loading...