Âàðíà (19 îêòîìâðè 2016) Èçëîæáà íà ïîñòåðè ñ òâîðáèòå íà Õðèñòî ßâàøåâ - Êðèñòî è ñúïðóãàòà ìó Æàí Êëîä, ñå îòêðè âúâ âàðíåíñêàòà ãàëåðèÿ "Àâè". Öåíèòåëèòå íà èçêóñòâîòî ùå ìîãàò äà âèäÿò 11 ïðîèçâåäåíèÿ, ëè÷íî ïîäïèñàíè îò àâòîðèòå. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Êðàñèìèð Êðúñòåâ(ÂØ)

Оригинални плакати представят знакови проекти на Христо Явашев-Кристо и Жан-Клод – неговата съпруга и съавтор, в изложба в Балчик, която се открива в художествената галерия днес. Колекцията от десет постера с автограф на световноизвестния художник, роден в България, е част от фонда на фестивала “Процес-Пространство”, който събира творци в морския град от десетилетия, съобщи на БТА Пенка Минчева – един от организаторите на форума.
В експозицията са плакати на Стената – артистичен символ на Желязната завеса, Обградените острови в залива Бискейн,Флорида, Чадърите – отворени в един и същи ден в САЩ и Япония като знак за различията и сходствата в културата, и други инсталации, реализирани на емблематични места по света.
Плакатите стават притежание на фестивала в далечната 1992 година, когато неговият основател – изкуствоведът Димитър Грозданов, отправя покана към Кристо да се включи в международния форум на изкуството на неконвенционалните форми, разказва Пенка Минчева. Известният художник не идва в Балчик, но подпомага инициативата като изпраща собственоръчно подписани плакати на проекти на двойката. На следващата година постерите са показани в Балчик като инсталации с типичните за Кристо и Жан-Клод опаковъчни похвати, а по-късно и в други галерии в страната и чужбина.
Изложбата отново връща спомена за Кристо и Димитър Грозданов, които ни напуснаха през 2020 година и е в тяхна памет, казва Пенка Минчева. Експозицията ще може да бъде разгледана до края на август.

БТА

loading...