OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ре­гио­нал­на­та ин­спек­ция по окол­на­та сре­да и во­ди­те – Вар­на да­де зе­ле­на свет­ли­на на ин­вес­ти­цион­но­то на­ме­ре­ние на об­щи­на Бал­чик за из­граж­да­не на спор­тна пло­щад­ка за ле­ка ат­ле­ти­ка. Ин­спек­ция­та ре­ши да не се из­вър­шва оцен­ка на въз­дей­ствие­то вър­ху окол­на­та сре­да и с то­ва бе нап­ра­ве­на още ед­на стъп­ка към реа­ли­зи­ра­не на на­ме­ре­ние­то. Ед­на от най-важ­ни­те от тях е про­мя­на на от­реж­да­не­то на имо­та за спорт и об­щес­тве­но об­служ­ва­не.

Пред­виж­да се ин­вес­ти­ция­та да се реа­ли­зи­ра в об­щин­ски имот от бли­зо 18 дка в т.нар. квартал “Га­ра­до­ка”. Съо­ръ­же­ние­то ще бъ­де за хвър­ля­не на чук, ко­пие, гю­ле. Ще бъ­дат мон­ти­ра­ни три­бу­ни.На то­ва мяс­то в мо­мен­та се на­ми­ра ба­за­та по хвър­ля­ния на бал­чиш­кия клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка “Чер­но мо­ре-2005”. Тя бе­ше тър­жес­тве­но от­кри­та преди 4 години. Пло­щад­ка­та и съо­ръ­же­ния­та са из­гра­де­ни и за­ку­пе­ни из­ця­ло със сред­ства от мес­тния бюд­жет, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна в Балчик.

С проект за об­но­вя­ва­не на ба­за­та ще се кан­ди­дат­ства за фи­нан­си­ра­не от Ми­нис­тер­ство­то на мла­деж­та и спор­та.

Тази събота (30 ноември) от 16,00 ч. в залата на Мелницата в Балчик ще се състои ежегодната церемония за награждаване на десетте най-добри спортисти на СКЛА „Черно море – 2005“.

 

loading...