Общинските съветници на Добрич дадоха съгласието си за отдаване под наем на физкултурния салон в сградата на бившето ОУ „Отец Паисий”.Интерес към помещението е проявила хип-хоп танцовата формация NNS crew. Към момента физкултурният салон е освободен от Сдружение Карате клуб Самурай, договорът за отдаване под наем е прекратен на  28 август тази година.

Имотът не може да се предостави безвъзмездно за управление. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след решение на Общински съвет и провеждане на публичен търг.

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година.С цел по-доброто стопанисване на обектите общинска собственост и увеличаване на приходите от наеми от общинско имущество предлагам на Общинският съвет даде съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публичната общинска собственост – зала (физкултурен салон) в сградата по ул. „Отец Паисий” с площ 208,06 кв.м, с начална тръжна цена 332,90 лева без ДДС месечно, за спортни дейности. Срокът за отдаване под наем 5 години. НДТ

loading...