Регионална библиотека „Дора Габе“ гр. Добрич започва изпълнение на Проект “Библиотеката-достъпно пространство за всеки“, съгл. Договор с Агенцията за хората с увреждания. Общата стойност на проекта е 27 002,09 лв., отпуснати средства от Агенцията за хората с увреждания –  10 929 лв., собствено участие, в размер на 16 073, 09 лв. Срок на договора – 36 месеца.

Проектът предвижда преустройство на тоалетна за инвалиди, наложително за тяхното пребиваване в културната институция. Целта на проекта е осигуряване на достъп, адаптирана среда за трайно пребиваване, интеграция и социално включване на хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване, по-активно участие в културния живот на общността, удовлетворяване информационните им потребности и приобщаване към съвременните културни ценности.

Най-голямото книгохранилище и краеведски център за областта, Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич се стреми да осигурява равен достъп до знание и култура на местната общност. Насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, личностното и общностно развитие на гражданите. Повече от 20 години библиотеката реализира целогодишна Програма „Различията ни обединяват“ за хора в неравностойно положение, малцинствени етнически групи, лица със специални образователни потребности, хора с увреждания, деца в риск, в подкрепа на личностното и професионалното им развитие и тяхната социална интеграция. Съвместни прояви се реализират с потребители на сдружение ХобиСклуб, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев” Добрич, Дневен център за деца с увреждания и деца лишени от родителски грижи, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и др.

Стремежът на институцията е включване на целевата група в образователния процес и обществения живот и преодоляване изолираността и неангажираността, липсата на социални контакти.

Целогодишно на територията на библиотеката се организират разнообразни културно-образователни и информационни начинания. Целевата група припознава библиотеката като своя територия, приятелска среда, тихо и спокойно място за творчество и общуване.