През 2021г. община Крушари внесе за одобрение проект „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в община Крушари“ пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Проектното предложение бе одобрено и класирано,  но поради изчерпване на финансовия ресурс на Фонда, финансирането му през настоящата година не бе осъществено.

С решение на Управителния фонд на ФСЗ, всички класирани и одобрени проекти по Целевата програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ през 2021 г., ще бъдат финансирани през 2022 г.

Проектът предвижда изграждане на нова вентилационна система в кухненски блок и столова, монтаж на нова смукателна и приточна вентилационна система, ремонт по тавани и други дейности, представляващи текущ ремонт.

Услуги за доставка на храна по домовете  ползват ежедневно над 140  възрастни хора, лица с увреждания, лица, живеещи под прага на бедност – потребители на домашния патронаж, както и по реализирания то община Крушари проект „Топъл обяд в условията на Ковид – 19 – община Крушари“.

Проектното предложение е на стойност от  82 495 лв., като 40 % от сумата ще бъде поета от общинския бюджет.

loading...