ПОКАНА
УС НА ЗКЧС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – с. СМОЛНИЦА, общ. ДОБРИЧКА
НА ОСНОВАНИЕ чл. 16, ал. 3, т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ, СВИКВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 20.06.2020 г. В САЛОНА НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДОРА ГАБЕ“ В ГР. ДОБРИЧ, ОТ 10.00 ЧАСА
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ.
ДОКЛАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС
2. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООПЕРАЦИЯТА ПРЕЗ 2019 г.
ДОКЛАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС
3. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КС ПРЕЗ 2019 Г.
ДОКЛАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КС
4. ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УС
ДОКЛАДВА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС
5. ПРИЕМАНЕ НА ГФО ЗА 2019 г.
ДОКЛАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС
6. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ С НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА НА КООПЕРАЦИЯТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.
ДОКАДВА: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО, Т.Е. В 11.00 ЧАСА
ОТ УС НА ЗКЧС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
loading...