Районна прокуратура – ДОБРИЧ

гр. Добрич – 9300, ул. ”Д-р К. Стоилов” № 7,

 тел. 058/600-348, факс:058/600-348

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

С МЯСТО НА РАБОТА – ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ТЕРВЕЛ

 

І. Изисквания:

1.Българско гражданство;

2.Завършено средно образование;

3.Компютърна грамотност;

4.Чисто съдебно минало;

5.Професионални и нравствени качества;

6.Познания по обща деловодна техника, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване /Word, Excel, Internet/, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

  1. Препоръчително изискване – трудов стаж.

 

ІІ. Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Заверено копие от диплом за завършено образование и квалификация;
  4. Заверени копия от трудова и осигурителна книжка;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Документ за самоличност.

Забележка: Кандидатите могат да подават и други документи – свидетелства, сертификати и други подобни, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

 

ІІІ. Провеждането на конкурса ще се извърши на два етапа:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурса;

Втори етап – събеседване с кандидатите и практическа проверка за умения при работа с компютър, което ще се проведе в Териториално отделение – Тервел;

Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати ще бъде изложен на информационното табло в сградата на Съдебната палата в град Добрич и в Териториално отделение – Тервел.

 

ІV. Срок и място за подаване на документи.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса в сградата на Съдебната палата в гр. Добрич, ул. „Константин Стоилов” № 7, ет.7, ст.711.

Подаването на документите да се извършва лично от всеки кандидат. На разположение на кандидата ще се предоставя длъжностна характеристика.

Краен срок за подаване на документи – 30 календарни дни след публикуване на обява във вестник „Нова добруджанска трибуна”. /26.07.2019 г./

Допълнителна информация ще се получава на телефон 058/600-348.           

Коментирай