Община Генерал Тошево кани всички собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради на разяснителна среща във връзка с обявените условия, при които може да се кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедурата „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
От оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. бяха обявени основните насоки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г..
В тази връзка Община Генерал Тошево ще проведе среща на 13 декември (петък) от 17:30 часа в зала „Йордан Йовков“ на първи етаж в сградата на Общинска администрация, на която ще бъдат разяснени начините, стъпките и реда за кандидатстване.

loading...