Покана за участие в информационно събитие: „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

0
201

Областен информационен център – Добрич има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на предприятия, земеделски стопани, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

Събитието ще се проведе на 18 ноември (петък) 2022 г., с начален час 10:00 ч., в пленарната зала на Общинска администрация Шабла, ет. 2.

По време на събитието ще бъдат презентирани актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2022, като предстоящите: Процедура по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г., възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници за домакинства, енергийна ефективност за общини, граждани и фирми, и др.
Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, които ще могат да получат финансиране. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.
Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

*ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел.: 058 602 758
oic_dobrich@abv.bg