• През 2020 г. в област Добрич икономически активните лица са 78.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 53.4% при 55.5% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.8% за мъжете и 43.7% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на петнадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на четиринадесето място. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 62.2%. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2020 г. намалява с 2.1 процентни пункта.
  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 75.8 хил., или 69.9% от населението на същата възраст, съответно 78.6% за мъжете и 61.0% за жените. През 2020 г. в сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност във възрастовата група 15 – 64 навършени години намалява с 2.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 71.0 хил., или 48.3% от населението на 15 и повече навършени години (под средното ниво за страната, което е 52.7%). Коефициентът на заетост е съответно 57.2% за мъжете и 40.1% за жените. По коефициент на заетост област Добрич е на шестнадесето място. С най-висок коефициент на заетост сред областите е София (столица) – 60.5%.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 68.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.2%, съответно 70.1% за мъжете и 56.0% за жените.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 60.3%. В сравнение с 2019 г. той отбелязва спад с 0.5 процентни пункта.
  • Безработните лица са 7.4 хиляди.
  • Коефициентът на безработица през 2020 г. нараства с 2.4 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 9.4%. Област Добрич е на десета позиция, като с най-високо ниво на безработица са областите Монтана – 24.5%, Видин – 18.9% и Силистра – 15.2%.
  • Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 64 навършени години е 9.6%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 32.6 хил., от които 11.8 хил. са мъже и 20.8 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 30.1%, съответно 21.4% за мъжете и 39.0% за жените.
  • Заетите лица с висше образование в област Добрич са 18.8 хил., като коефициентът на заетост е 69.6%. В сравнение с 2019 г. този коефициент намалява с 2.4 процентни пункта. 

Илга ИВАНОВА, гл. експерт „Статистически изследвания“

loading...