ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ЗВЕНОТО ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

0
344
През 2022 г. служителите от звено „ГРАО“ в Община Тервел са съставили 363 броя актове за раждане и 252 бр. актове за сключване на граждански брак. Обработени са 426 заявления за адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.Издадени са 1105 дубликати от актове, удостоверяващи различни обстоятелства по гражданското състояние на населението. Издадени са 1544 бр. удостоверения за наследници, 32 бр. удостоверения за семейно положение и 80 бр. удостоверения за родствени връзки.Работено е по 84 бр. запитвания за българско гражданство и по 25 писма за постоянно пребиваване , получени от звено „Миграция“. Съставени са 297 акта за смърт на жители на Община Тервел.
Според регистрите на звено ГРАО , към 24.01.2023 г. населението на Община Тервел по признак „постоянен адрес“ е 28 140 души, а по признак „настоящ адрес“ – 16 053 души.