Окръжният съд събира допълнителни доказателства, за да реши имало ли е стачка в МБАЛ Добрич и да се произнесе по нейната законност

0
228
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Окръжният съд в Добрич събира допълнителни доказателства по делото, образувано по искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка против работници/служители в болницата. Ищецът по делото – МБАЛ Добрич, предявява исковете с правно основание чл.17 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в качеството си на работодател. Ответници са 53 лица, за които се твърди, че са работници/служители в болницата и са участвали в обявяването и провеждането на стачни действия.

За изясняване на фактическата страна на спора в днешното съдебно заседание съдът прие представени от страните доказателства. Поради значителния обем на депозираните от ищеца писмени доказателства на ответниците бе даден двуседмичен срок за изразяване на писмено становище по тях. Следващото заседание по делото е насрочено за 11 януари 2023г., от 14.30 часа.

В предявената пред съда искова молба ищецът излага твърдения за незаконност на обявена ефективна стачка и провеждана по график предупредителна стачка. Твърди се, че не е налице колективен трудов спор по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, че работодателят не е уведомен писмено за исканията на работниците/служителите, че ответниците не са провели преговори с работодателя преди началото на стачката, че липсва надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.

Защитата на ответниците оспорва исковете. Твърди, че в МБАЛ Добрич не е провеждана нито предупредителна, нито ефективна стачка. Не е и обявявана такава, а осъществените от служителите действия съставляват форма на протест, различна от стачните действия. Твърди още, че между работодателя и служителите в МБАЛ Добрич е съществувал колективен трудов спор, възникнал през месец юни 2022г. и свързан със спазването на методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването, за формиране на трудовите възнаграждения, както и че са представили писмено исканията си до работодателя.

 

            Окръжен съд – Добрич