ОИЦ – ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ ИСУН 2020

0
735
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

На 11 и 12 април  Областен информационен център – Добрич проведе съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ информационни срещи в общините Генерал Тошево и Балчик. Общински експерти, представители н бизнеса, земеделски производители, граждани и медии се запознаха с функционалността на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и предстоящите мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-а.

Чрез демонстрация в самата система ОИЦ – Добрич показа стъпките по регистрацията и създаването на потребителски профил, попълване, проверка и  редакция на електронния формуляр, и прикачване на документи в модул „Е-кандидатстване“. Показан беше и начина на подписването на проектното предложение с електронен подпис и неговото подаване. Системата 2020 е достъпна 24 часа, което позволява на кандидатите да работят върху проектното си предложение по – всяко време както и да го подадат в удобно за тях време без да се съобразяват с работното време на администрацията. При електронно кандидатстване проектното предложение се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Овен кандидатстване, чрез системата ИСУН 2020 се осъществява и комуникация с Оценителната комисия, отчитане на одобрените проекти и контакти с Управляващия орган на съответната оперативна програма.

Експертите от МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“ представиха мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, която ще подкрепи повишаването на конкурентоспособността на земеделски стопанства в размер над 8 000 стандартен производствен обем. Допустими кандидати ще са регистрирани земеделски стопани и признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.

Основна цел на подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ е да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари. Малките и средни предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер от 44 006,18 лева до 352 049,40 лева. Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи за всички категории предприятия.

Подмярка 19.2 – 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ще предостави на малките и средни предприятия средства за повишаване на иновационната си дейност  посредством насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Процедурата е обособена в два елемента: елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ и елемент 2 „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“.