О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Добрич в обхвата на земеделски имоти с идентификатори  №72624.906.382  и №72624.906.385  в устройствена зона за обществено обслужващи дейности – „Оо”. Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Добрич.

Срещата ще се проведе на 13.04.2021г. от 13,30 часа в зала „Европа” в сграда на областна администрация гр.Добрич, ул.”Независимост” №5 – ет.2

За контакти – Ив. Иванов тел. 0888 805 206

loading...