Ре­ше­ние­то на Ад­ми­нис­тра­тивния съд в Доб­рич по дело, об­ра­зу­ва­но по жал­ба на об­лас­тния уп­ра­ви­тел сре­щу из­ме­не­ния в На­ред­ба­та за мес­тни­те да­нъ­ци в об­щи­на Бал­чик, вли­за в си­ла, с кое­то про­ме­не­ният нор­ма­ти­вен до­ку­мент е от­ме­нен. Об­щин­ският съ­вет не об­жал­ва на вто­ра ин­стан­ция пос­та­но­ве­но­то от ма­гис­тра­ти­те, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна.

При­пом­ня­ме, че в на­ча­ло­то на го­ди­на­та бя­ха прие­ти из­ме­не­ния в на­ред­ба­та. Те са ба­зи­ра­ни на про­ме­ни в За­ко­на за мес­тни­те да­нъ­ци и так­си, чрез кои­то се въ­веж­да раз­ли­чен ме­ха­ни­зъм за оп­ре­де­ля­не раз­ме­ра на на­ло­га за мо­тор­ни пре­воз­ни сред­ства – спо­ред мощ­ност­та на дви­га­те­ля и еко­ло­гич­на­та ка­те­го­рия на ав­то­мо­би­ла. Ос­нов­ният мо­тив за връ­ща­не на ре­ше­ние­то е, че лип­сва ико­но­ми­чес­ка обос­нов­ка и реал­но учас­тие на граж­да­ни­те в об­съж­да­не­то.

От да­нъч­на­та служ­ба в Бал­чик обяс­ни­ха, че как­во­то е пос­та­но­ве­но ка­то изис­ква­не, ще бъ­де из­пъл­не­но. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та да­нъ­ци­те се оп­ре­де­лят на ба­за ми­ни­мал­ни­те став­ки по за­кон. То­ва оз­на­ча­ва, че граж­да­ни­те, кои­то до мо­мен­та са пла­ти­ли на­ло­зи­те си, ня­ма да доп­ла­щат или да им бъ­дат връ­ща­ни па­ри, уточ­ни ди­рек­то­рът на служ­ба­та Маг­да­ле­на Геор­гие­ва. Ка­то ця­ло на­ло­гът се уве­ли­ча­ва за ста­ри­те пре­воз­ни сред­ства с нис­ка еко­ка­те­го­рия и поев­ти­ня­ва за но­ви­те ко­ли от еко­ка­те­го­рия с и над “Ев­ро 4”.