ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

0
747

 

Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 О Б Я В А 

За провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени в  имоти – собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години на 05.06.2019г./сряда/ от 9,30ч. в стая № 108 в административната сграда на община Добричка, както следва:

№ по ред Наименование на обекта Населено място Площ

кв.м.

Начална тръж.цена за месец в лева Депозит-

на вноска за участие в лева

1. Помещение в сграда-кметство, читалище на 1-и етаж, построена в УПИ V за културен дом, кв.47А – /публична общ. собственост/ за магазин с. Бдинци 25 38,00 137,00
2. Терен за поставяне на павилион с площ 16 кв.м. от УПИ ХХХХVI-за паметник, кв.34, целият с площ 300кв.м.- /публична общ. собственост/ за бръснарски услуги с. Карапелит 16 48,00 173,00
3. Пункт за ракияизваряване с.Одърци 31 31,00 112,00
4. Помещение в сграда за магазин №1, построена в УПИ ХVII, кв.8/частна общ. собственост/ с.Полковник Иваново 15 7,50 27,00
5. Помещение в сграда за магазин №3, построена в УПИ ХVII, кв.8/частна общ. собственост/ с.Полковник Иваново 15 7,50 27,00
6. Помещение с площ 41 кв.м. в сграда, построена в УПИ ХVII-49, кв.5 /частна общ. собственост/ за магазин с.Сливенци 41 20,50 74,00
7. Сграда-пункт за ракияизваряване, построена в УПИ за озеленяване, кв.23 /частна общ. собственост/ – за услуги с.Царевец 40 24,00 87,00

Началната тръжна цена е без включен ДДС.

Стойността на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева. Закупуването и получаването на тръжната документация може да става до 17.00 часа 03.06.2019г. в ЦУИ (стая  №105) в административната сграда на общината.

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 04.06.2019г. съвместно с кметовете или кметските наместници на  населените места.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят по сметка IBAN – BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC – SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 часа на  04.06.2019г.

При неявяване на кандидати на 05.06.2019г. и в случай на нередовност на документите на участниците, ще се проведе повторен търг на 12.06.2019г. при същите условия, час и място.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600889, вътр. 222