ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ     

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 45, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел, Решение № 14-179/ 16.12.2022 г. на Общински съвет Тервел и Заповед 22/ 16.01.2023 г. на кмета на Община Тервел,

О Б Я В Я В А

Провеждане на търг с явно наддаване на 17.02.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Тервел, гр. Тервел за продажба на следните движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Лек автомобил ФОРД КУРИЕР; рама № BFA5XXBAF5; цвят оранжев, с начална тръжна цена 240,00 (Двеста и четиридесет лева);
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Лек автомобил ФОРД ЕСКОРТ; рама № WFOAXXGCAA; цвят тъмносин, с начална тръжна цена 290,00 (Двеста и деветдесет лева);
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Лек автомобил РЕНО19 ШАМАД; рама № WFLL55A0508194559; цвят черен, с начална тръжна цена 250,00 (Двеста и петдесет);
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Лек автомобил ДЕУ НУБИРА; рама № KLAJF696EWK226626; цвят сив, с начална тръжна цена 300,00 (Триста лева);
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Товарен автомобил ГАЗ 53А; рама № – не се чете; цвят син, с начална тръжна цена 520,00 ( Петстотин и двадесет лева);
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Товарен автомобил ЗИЛ 130 с цистерна; рама № 3038643; цвят син, с начална тръжна цена 760,00 (Седемстотин и шестдесет лева);
 7. 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС 1213 – сметосъбирач; рама № 38106025178466; цвят оранжев, с начална тръжна цена 1680,00 (Хиляда шестстотин и осемдесет лева);
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Специален автомобил МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 309D – ЛИНЕЙКА ; рама № 601503-10-283290; цвят бежов, с начална тръжна цена 970.00 ( Деветстотин и седемдесет);

*Участниците могат да участват в търга, за да закупят една, няколко или всички вещи.За всяка вещ, която желаят да закупят, следва да подадат отделен комплект документи.

а всяка отделна вещ участникът трябва да заплати 30.00 лв. /тридесет лева/ представляващи направени от общината разходи за оценката й.

 

            ІІ. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търга, както следва:

 1. Правилник за провеждане на търга;
 2. Заявление за участие в търга;
 3. Списък на движимите вещи – частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно наддаване;
 4. Удостоверение за липса на задължение към Община Тервел /по образец/;
 5. Декларация за извършен оглед на вещта;
 6. Декларация за получена тръжна документация;
 7. Договор за покупка – продажба – Проект.

           

            ІІІ. Определям дата за провеждане на търга на 17.02.2023 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Тервел.

 

            ІV. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 12.00 часа на 16.02.2023 г. в касата на Общинска администрация гр.Тервел.

 

 1. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет лева / без ДДС в брой от 17.01.2023 г. до 12.00 часа на 16.02.2023 г. от Деловодството на Община Тервел (до касата на І – ви етаж).

            VІ. Заявления за участие в търга се приемат до 15.00 часа на 16.02.2023 г. в деловодството на Община Тервел.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

СИМЕОН СИМЕОНОВ