Не достигат социалните жилища в община Балчик, а поч­ти всич­ки къщи от жилищния фонд се нуж­даят от се­риоз­но ук­реп­ва­не на кон­струк­ция­та, част от домовете не под­ле­жат на ре­монт. Това се посочва в утвърдената Стра­те­гия за уп­рав­ле­ние на об­щин­ска­та соб­стве­ност за то­зи ман­дат.

88 са край­но нуж­дае­щите се семейства, нас­та­не­ни в 45 апар­та­мен­та и 20 къ­щи, съобщи Радио Варна.

Апартаментите са придобити преди повече от 30 години, а къщите – преди повече от 50-ет. Последно през 2006-а година Община Балчик е построила жилищен блок с 20 апартамента.

Към момента се отчита нужда от но­ви со­циал­ни жи­ли­ща, нас­тоя­щи­те са не­дос­та­тъч­ни да пок­рият пот­реб­нос­ти­те, се казва в документа. Чакащите към днешна дата са около 30 семейства.

Малко над 43 хиляди лева са средствата, получени от наем за миналата година, които не са дос­та­тъч­ни за под­дръж­ка­та на жилищния фонд. Отчита се нуждата от про­мя­на в сто­па­нис­ва­не­то и кон­тро­ла по своев­ре­мен­но зап­ла­ща­не на нае­ми­те. Над 300 про­цен­та е раз­ли­ка­та меж­ду наем­ни­те це­ни на сво­бод­ния па­зар и те­зи на об­щин­ски­те жи­ли­ща. Ед­но от по­со­че­ни­те ре­ше­ния в стратегията е жи­лищ­ният фонд да се увеличава чрез различни практики – ново строителство, уч­ре­дя­ване пра­во на строеж вър­ху об­щин­ски имо­ти сре­щу определен брой жи­ли­ща ка­то обез­ще­те­ние. Да се прие­ме ме­то­ди­ка за ак­туа­ли­за­ция на наем­на­та це­на в съот­но­ше­ние с це­ните на сво­бод­ния па­зар и до­хо­ди­те на се­мей­ство­то, се пред­ла­га още в плана за общинските имоти до 2023 година.

По отношение на не­жи­лищ­ни имо­ти, кои­то мо­гат да се от­да­ват под наем и да но­сят сис­тем­ни при­хо­ди в мес­тния бюд­жет, в стратегията се посочва, че те са ограничени. Един­стве­но­то се­риоз­но тър­се­не на обек­ти за от­да­ва­не под наем е в Бал­чик и то ос­нов­но в край­бреж­на­та част и ку­рор­тна зо­на Дво­ре­ца.

В стратегическия документ, обхващащ периода 2020-2023 година, се отбелязва трайна липса на интерес към сгради в селата на община Балчик и това е причина за лошото им състояние. Планът за управление на общинската собственост залага при проя­вен ин­вес­ти­цио­нен ин­те­рес да се пристъпва към продажба, тъй като ефек­тът от това ще бъде мно­гос­тра­нен – постъпления и спестени средства за ремонти, спасяване на сградите от без­сто­пан­стве­ност.

В пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни се наб­лю­да­ва по­ло­жи­тел­на тен­ден­ция към уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те от наем на зе­ме­дел­ски зе­ми, ка­то раз­ме­рът на сред­но­то рен­тно пла­ща­не над­ви­ша­ва то­ва в об­ласт Доб­рич.

За уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те ще се из­вър­ши прег­лед на по­зем­ле­ни­те имо­ти и про­мя­на на пред­наз­на­че­ние­то на те­зи от тях, кои­то имат ин­вес­ти­цио­нен по­тен­циал.

С кои имоти планира да се разпореди Община Балчик през 2020 година, може да видите на сайта balchik.bg