НАП проверява и туроператори дали са получили неправомерно държавна помощ за справяне с последиците от пандемията.

Пари ще дават на държавата, тези чиито разходи не отговарят на условията на програмата, твърдят от НАП

Не отчитат спецификата на дейността, твърдят фирмите 

Писма с искане в рамките на две седмици доброволно да върнат „получената безвъзмездна финансова помощ ведно със законната лихва от момента на получаване на помощта до момента на възстановяването ѝ” до стотици туроператори са изпратили от Националната агенция по приходите (НАП). Повечето от тях обаче, независимо че се отнасят за столични компании, са получени от дирекциите на агенцията в Стара Загора, Видин и Варна, но не и от София.

В писмата, които са получили компаниите, подпомогнати от НАП заради наложените ограничения в работата им във връзка с пандемията от COVID-19, фирмите не просто са поканени да подадат отчетите си по програмата, но и са уведомени, че на съответната фирма „е възложена проверка за установяване на неправомерно получени средства, недължимо платени или надплатени суми във връзка с предоставена Ви безвъзмездна финансова помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 и/или №BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020”.

„Труд” разполага с няколко писма и текстът им е идентичен. Като довод за съмненията на НАП, че помощта е усвоена неправомерно е посочен фактът, че в определени периоди през 2020 г. провеждането на организирани пътувания е било забранено, но други дейности са били позволени – организирането на индивидуални пътувания, на самостоятелно хотелско настаняване, както и продажбата на самолетни билети, така че оборотът от тези дейности трябва да бъде изключен от подадени справки. По същия начин „се изключват приходите от авансовите плащания и приходи, които не са пряко свързани с дейността или периода на подпомагане”.

Според бизнеса това показва непознаване на спецификата на туроператорската и турагентската дейност, при която времето на провеждане на услугата и на реализиране на оборота не съвпада, тъй като хората предплащат за ваканции, на които понякога отпътуват не след дни, а след месеци и дори години.

По-притеснителен според представителите на компаниите, които ни изпратиха писмата си от НАП, но помолиха да останат анонимни, е тонът на получените писма, в които фирмите са обвинени, че са получили неправомерно средства и се приканват да ги върнат с лихвите.

Туристическият сектор е най-пострадал в резултат на пандемията не само в България, но и в целия свят. И докато другите европейски държави бързо успяха да подпомогнат секторите си, така че да запазят служителите си и да оцелеят финансово, у нас помощите са забавиха драстично и бяха в много по-ниски размери в сравнение с европейските. И сега да се отнасят с нас като с престъпници, при условие, че за да получим тази помощ сме били предварително одобрени и сме отговаряли на посочените условия, за да бъдем одобрени по програмата е най-малкото обидно, обясниха пред „Труд” представители на сектора. И допълниха, че никой от тях не държи получените средства в сметката си.

От НАП са поискали от компаниите да предоставят информация за оборота си през периодите, за които са получили финансиране и за периодите от 2019 г., чрез които са доказали спад в оборота.

Първи срещу начина на проверките и рискът да връщат помощите на държавата се обявиха ресторантьорите, които също получиха подобни писма от НАП, но още в началото на месеца.

Дават им 7 дни да ги предоставят на данъчните

Нужни са купища документи за отчетите

Искат писмени обяснения

Туроператорите имат 7 дни да внесат всички искани документи в НАП.

За да отчетат получените средства фирмите трябва да представят декларация с точно описание на извършваната от тях дейност – дестинации на пътуванията, брой туристи участвали в тях, дата и място на тръгване и дата на връщане, вид на транспорта и транспортната фирма извършила превоза, включените основни и допълнителни туристически услуги в пакета/ и начин на формиране на оборота. Както и заверени копия от фактурите, банкови и касови документи за извършено плащане, включени в подадения отчет за краен ползвател. Както и доказателства, че наистина са се разплатили със своите доставчици на услуги – хотели и авиопревозвачи, и са платили ДДС върху сумите.

Необходимо е още проверяваните фирми за предоставят и отразяването на разходите в счетоводната документация чрез отделни счетоводни аналитични сметки или отделна счетоводна система.

Както и да направят следните пояснения – дали са преустановили дейността си, за какъв период и на базата на коя заповед и да кажат в кои обекти това се е случило.

Две трети от тях са от ресторантския бизнес

Проверяват 861 компании

66 не са предали отчети

Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Общо по двете фази са подпомогнати 6886 дружества, като 4622 са от ресторантьорския бизнес.

„Проверките целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение. 66 от проверяваните дружества не са представили отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране”, обясниха от НАП във връзка с жалбите на ресторантьорите по-рано този месец.

В случай че фирмите не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената помощ, обясниха тогава от приходната агенция.

„Преди старта на проверките, дружествата бяха информирани от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това”, обясняват още от агенцията.

„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 166 от ДОПК. В чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците е предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им”, казва заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

https://trud.bg/