На изнесена приемна в община Крушари екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) информира местното население за възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Над 20 души общински служители, читалищни дейци,  земеделци и жители на селата Крушари, Габер, Северняк и Коритен посетиха открития информационен щанд.

Експертите предоставяха информация за актуалните процедури по Оперативните програми  и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Обсъдени бяха проектни идеи и подходящи финансиращи програми за тях; разяснени бяха начина на кандидатстване, изискванията към кандидатите и допустимите инвестиции.

Най-голям интерес имаше към стартиралата по ПРСР 2014-2020 г. подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, с подкрепата на която ще се преструктурират,  повишат жизнеспособността и устойчивото си развитие стопанства със стандартен производствен обем между 6 000 и 7 999 евро. Крайният срок за кандидатстване изтича на 23 декември 2019 г.

Очакваните да стартират до края на годината подмерки 5.1“Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 16.4 „ Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във вериги на доставки“ също бяха представени на посетителите на щанда. Те са насочени към финансиране на дейности по предотвратяване на заразните болести в животновъдните стопанства и изграждането и функционирането на местни пазари, основани на къси вериги на доставка с не повече от един посредник между производител и потребител.

Доста запитвания бяха отправени и за предстоящите през 2020 г. подмерки, финансиращи земеделието и животновъдството. През първото тримесечие е планирано да стартират подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Двете подмерки ще подкрепят икономическото развитие и модернизиране на животновъдни стопанства. През месец април 2020 г. земеделските стопани ще имат възможността да подобрят икономическата си устойчивост и резултатите на стопанството си чрез финансови средства по подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”.

Част от посетителите споделиха с екипа полезността от реализираните европейски проекти в община Крушари и изразиха желания да стартират собствен бизнес чрез финансова подкрепа по Оперативните програми.

Представители  на местната власт  и читалищата потърсиха  възможности за изграждане и  развитие на административен капацитет, както и повече подробности за предстоящия прием по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в селата“ на ПРСР 2014-2020 и мярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от стратегията на МИГ „Тервел-Крушари“, насочени към съхраняване и популяризиране на местната идентичност и традиции посредством културното, духовното и природно наследство.

С проведената изнесена приемна ОИЦ-Добрич повиши информираността на гражданите относно предоставяните от центъра услуги. На всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на центъра.

Областен информационен център – Добрич

 

loading...