В периода 31 май – 1 юни 2022 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе двудневно проектно събитие – семинар/уъркшоп, по проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“. Целта на този семинар бе обмяна на опит, знания и най-добри практики между партньорите и заинтересованите страни. На него присъстваха представители и на двата партньора – община Шабла и Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“, както и заинтересовани страни.
Цветелин Йорданов, зам. кмет „Икономическо развитие“ в Общинска администрация Шабла и ръководител на проекта, представи накратко информация относно текущото изпълнение на проекта, след което Андерс Щолан, изпълнителен директор на Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“ и неговия колега Мариус Возняк, започнаха със същинската част от събитието. Темите през първия ден от семинара акцентираха върху добри практики и решения за енергийна ефективност в Норвегия, както и опции за енергийна ефективност и възобновяема енергия в обществени сгради. През втория ден фокусът бе насочен върху опциите за възобновяема енергия, подходящи за селските райони, както и възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
Припомняме, че проекта се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Срокът за реализация е до 15.03.2023 г. като общата стойност е в размер на 531 977,87 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.