Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.5 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 0.1 хил. или с 0.2%. Увеличение са наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности” (4.0%) и „Административни и спомагателни дейности” (3.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 11 икономически дейности – като най-значимо е в „Добивна промишленост“ с 13.5% и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”  с 10.5%.

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ съответно 19.5% и 15.6%.

По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение  през 2018 г. областта заема 14 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1.хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 10 429 лв., при
13 755 лв. средно за сраната.

През 2018 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо
2017 г. с 9.3%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (14.3%), „Други дейности“ (13.6%) и „Преработваща промишленост“ (11.8%). Намаление се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Добивна промишленост“ съответно с 9.8 и 2.4%.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. са:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 31 502 лв.;
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 13 651 лв.;
  • „Държавно управление“ – 13 160 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Административни дейности” – 7 201 лв.;
  • „Други дейности” – 7 804 лв.;
  • „Строителство” – 8 123 лева.

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 9.7% и достига 11 501 лв., а в частният сектор с 9.3 % – 10 069 лева.

 

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Добрич заема 17 място сред 28-те области в сраната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) –
19 026 лв., а с най-ниско област Благоевград – 9 024 лева.

Илга ИВАНОВА, главен есксперт „Статистически проучвания“

loading...