Всеки пети в страната живее в София

0
396

Населението на страната е 6 519 789, души показват данни от преброяването на населението, което беше напарвено от НСИ през 2021 г. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290 души. Това означава, че на територията на област София (столица) живеят 19,5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52,5%), а мъжете 605 777 (47,5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1,3%. В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хил. души са тринадесет райони (всеки втори район), в които живеят 73,8% от населението на Столична община.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район Средец  (-20,6%).

Разпределение на населението на Столична община по райони към 7 септември 2021 година

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2%, а на мъжете – 15,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23,8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65,8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333, или с 9.9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12,3% през 2011 г. на 14,6% от общото население през 2021 г„ а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17%.

В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8,6%) и Младост (8%), а най-нисък е в район Банкя (1,1%).

Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8,6%) и Люлин (8%), а най-нисък е в Банкя (1%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65,8% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от преброяването това съотношение за страната е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 – Смолян (41) и Кърджали (46). Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Относителен дял на населението под, във и над трудоспособна възраст

https://trud.bg