OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти

2017 – 2019” BG05FMOP001-2.003

Правоимащи лица – основна целева група

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.);
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 ЗСПД (м.юни 2018 г.);
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а ЗСПД (2017/ 2018);
  4. лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м.юни 2018 г.);
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД (м.юни 2018 г.);
  6. лица/семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) за периода 01.01.2018-30.06.2018 г.
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода.

Важно! Хранителните продукти се предоставят лично на право имащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице!

Пълномощник на правоимащо лице може да получава хранителни помощи срещу следните документи: ·Пълномощно за получаване на продуктите, подписано от правоимащото лице, което не е задължително да бъде нотариално заверено; ·Лични карти на правоимащото и на упълномощеното лице.

Грешка! Невалидна връзка.

ОБЩИНИ Право имащи № и адреси на пунктове Раздаване  2019 г.
 1 БАЛЧИК 610 Ул.  “Варненска” № 2 07.01.-28.02.
2 Г.ТОШЕВО 920 ул. „В. Априлов” №5 01.02.-28.02.
ГРАД ДОБРИЧ   ул. „Б.Киро“, № 5А 07.01.-28.02.
195644 ул. „Б. Киро“, № 5А  07.01.-28.02.
  ДКЦ-2, бул. «25-ІХ» № 68  07.01.-28.02.
4 ДОБРИЧКА 803 БЧК – по селата 11.02.-28.02.
5 КАВАРНА 483 ул.»Раковски» № 13 28.01.-28.02.
6 КРУШАРИ 277 ул. «9-ти ІХ” №  3а 23.01.-28.02.
7 ТЕРВЕЛ 793  ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 8 17.01.-28.02.
8 ШАБЛА 139 ул. „Равно поле”  35 14.01.-28.02.
  ОБЛАСТ 5981    

 

При необходимост от социално подпомагане или от предоставяне на социални услуги, моля обръщайте се към Дирекция „Социално подпомагане“ на съответната община.

        Индивидуални и групови консултации по Съпътстващи мерки се провеждат в БЧК и в пунктовете за раздаване.

 

Коментирай