Правителството одобри годишния доклад за младежта

 

Министерският съвет одобри Годишния доклад за младежта за 2018 г. Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на държавната политика в тази сфера през изминалата година. Проследяват се специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, нагласите и ценностите на младежите, което дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните решения по отношение на младежките политики.

За целите на доклада, по инициатива на Министерството на младежта и спорта е реализирано и национално представително социологическо проучване сред младите хора в страната на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. – повишаване на гражданската активност, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение.

 

Допълнително 130 души ще започнат работа по проект „Красива България

 

С 2 млн. лв. ще се увеличи бюджетът на проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Това предвижда изменение в Националния план за действие по заетостта за 2019 г., което беше одобрено от правителството.

Със средствата ще се реализират още до 24 проектни предложения на общини и държавни институции за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради, подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги. С допълнителното финансиране от 2 млн. лева ще се осигури работа на 130 безработни за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти.

Общият бюджет на проект „Красива България“ ще се увеличи на 5,3 млн. лв., с които се очаква да се финансират около 60 проекта. През 2019 г. по програмата ще се осигури заетост на около 830 души, от които 330 регистрирани в бюрата по труда безработни, както и обучение на 120 души.

 

Създава се Национален координационен център за безопасно движение по пътищата

 

С правителствено постановление се създава Национален координационен център за безопасно движение по пътищата като част от мерките за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

В структурата на Центъра влизат служители на главните дирекции „Национална полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР, Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Центърът ще осигурява оперативна координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за превенция, временна организация на движение, координация при усложнени пътни и метеорологични условия, затруднения или блокиране на движението, пътнотранспортни произшествия и аварии на територията на страната.

Центърът ще работи непрекъснато – при режим 24/7. Целта е в реално време служителите да получават сигнали и информация от всички компетентни институции и след оперативна обработка на данните да се предприемат общи действия за реакция. Обособяването му ще допринесе за постигане на приетия интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени на пътя, съгласно РМС № 16/17.01.2019 г.

Центърът не е отделно юридическо лице и ще бъде разположен в сграда на Министерството на вътрешните работи. За неговото обезпечаване няма да бъдат разходвани допълнителни бюджетни средства, няма да бъдат разкривани и допълнителни щатни бройки.

 

Определени са заместник-управителите за Република България в няколко международни финансови организации

 

Правителството определи подуправителите на Българската народна банка (БНБ) за заместник-управители в няколко международни финансови организации.

Ръководителят на управление „Банков надзор“ на БНБ Радослав Миленков е определен за заместник-управител за страната ни в организациите от Групата на Световната банка – Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове. Ръководителят на управление „Банково“ на БНБ Нина Стоянова е определена за заместник-управител за България в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Това решение е свързано с настъпилите промени в състава на Управителния съвет на БНБ. Така се осигурява представителство на страната ни в изброените международни финансови институции, което да спомогне за разширяване и стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната.

 

Одобрена е вътрешнокомпесирана промяна по бюджета на Министерството на правосъдието

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирана промяна на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на правосъдието за 2019 г.

Промяната се налага във връзка с финансово обезпечаване на вече направени изменения в устройствените правилници на Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. С тях се е увеличила числеността на персонала в Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерството на правосъдието с 3-ма служители за сметка на намаления състав в Агенцията по вписванията със същия брой служители.

Целта е да се осигури административен капацитет за изпълнение на функционалните компетентности на Инспектората и да се изпълняват изискванията на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

Необходимите средства за увеличаването на разходите за персонал в програма „Администрация“ се осигуряват за сметка на намаление на разходите за Персонал, предвидени по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Регистри“ и са в размер на 36 000 лв.

 

Одобрено е увеличение на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД

 

Правителството одобри увеличаване на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД с 340 000 лв. Средствата, чрез които ще бъде обезпечена дейността на Звеното за координация към Фонда, са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ще бъдат осигурени чрез промени в бюджета на Министерството на финансите. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Звеното за координация във „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е създадено в изпълнение на Меморандума за разбирателство, подписан между Европейската инвестиционна банка и Република България през м. декември 2016 г. То успешно функционира като единна точка за дейности по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни с цел по-бързото и успешното реализиране на инвестиционни проекти в България, включително за възможностите за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

 

Отпускат се 250 965 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни и общински училища за постигнати спортни успехи

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Средствата в размер на 250 965 лв. са предназначени за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни и общински училища за постигнати спортни успехи през първото тримесечие на 2019 г. и четвърто тримесечие на 2018 г., както и за доизплащане на стипендии, отпуснати през 2018 г.

Одобрените разходи са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

 

Одобрени са допълнително над 3 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 3 295 560 лв. по бюджетите на общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата за 2019 г.

През май правителството предостави 21 294 580 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи в 1 342 общински детски градини и училищата.

С допълнителните 3 295 560 лв. ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за още 239 общински детски градини и училища за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.

Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени като разходи за персонал за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на магистрала „Хемус” в участъка от пътен възел „Буховци” до пътен възел „Белокопитово”. Имотите, представляващи земеделски земи, се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в община Търговище, и землищата на селата Черенча и Градище, община Шумен. Собствениците ще бъдат обезщетени с имоти – частна държавна собственост от държавния поземлен фонд, осигурени от Министерството на земеделието, храните и горите. Те се намират в землищата на село Макариополско, община Търговище, и на селата Черенча, Средня и Струйно в община Шумен. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на отчуждаваните имоти в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За частна държавна собственост бяха обявени две сгради в Карнобат и една в Мездра, разположени в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През тях не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и нямат функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Съгласно друго правителствено решение, имот – частна държавна собственост, се обявява за имот – публична държавна собственост и безвъзмездно се предоставя за управление на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Четвърта районна пожарна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Поземленият имот се намира на бул. „Освобождение“ в гр. Пловдив. С предоставянето му за управление на МВР, ще се осигури подходящ терен за дейността на Четвърта районна пожарна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

На Медицинския университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ се предоставя управлението върху част от имот – публична държавна собственост, за нуждите на учебното заведение, което ще позволи обособяване на нови учебни зали, лаборатории и помощни помещения към катедрите на Университета. Частта от имот представлява самостоятелно обособен обект с площ 481,91 кв. м, разположен на 10-ия етаж в административна сграда на ул. „Брегалница“ № 3 в град Варна. Досега той е бил в управление на Регионалната здравна инспекция – Варна, която от своя страна получава управлението върху самостоятелен обект с площ 69,47 кв. м, разположен на 9-тия етаж в същата сграда. Сградата, в която са обектите, се споделя между Медицинския университет, Регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Взаимното предоставяне на имоти ще създаде възможност за задълбочаване на партньорските взаимоотношения между институциите, което е от взаимен интерес за продължаващото обучение и квалификация на специалисти от РЗИ, практическото обучение на студентите на МУ – Варна, съвместни проекти на трите институции, насочени към здравните потребности на обществеността.

 

Правителството взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и
Европейския съюз и неговите държави-членки

 

Българското правителство взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки.

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада открива нови възможности за търговия и инвестиции за икономическите оператори от двете страни на Атлантическия океан. Чрез него се слага край на ограниченията на достъпа до обществени поръчки, отворят се пазарите на услуги, предлагат се предвидими условия за инвеститорите, осигурява се по-добра защита на обектите на интелектуална собственост и традиционни продукти на ЕС, усъвършенстват се правилата за произход и др.

Постоянният представител на Република България към Европейския съюз е упълномощен да подпише Споразумението от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация.

Има и предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки, подписано на 30 октомври 2016 г., в Брюксел, Белгия.

 

Утвърдено е междуправителствено споразумение с Дания за взаимна защита на военна класифицирана информация

 

Министерският съвет утвърди Споразумението за взаимната защита на военна класифицирана информация между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Дания, подписано на 9 април по кореспондентски път.

Споразумението установява правната рамка на сътрудничество относно защитата на класифицираната информация, обменяна или създавана в хода на военното сътрудничество между Република България и Кралство Дания. Дефинирани са основните понятия, използвани в текста, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, мерките за защита на класифицираната информация и националните органи на страните, отговарящи за сигурността на класифицираната информация в обхвата на Споразумението. Уредени са начините на обмен на класифицирана информация, сключването и изпълнението на класифицирани договори. Включени са разпоредби относно размножаването, превода и унищожаването на класифицирана информация, процедурите за извършване на международни посещения, както и действията при нарушаване на мерките за сигурност на класифицираната информация.

 

Одобрени са резултатите от Осмото заседание на българо-арменската междуправителствена комисия

 

Правителството одобри резултатите от Осмото заседание на българо- арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. То се проведе в периода 12-13 март в Ереван.

На заседанието бяха разгледани актуални въпроси в областта на търговията и инвестициите, информационните технологии и съобщенията, електронното управление, транспорта, туризма, селското стопанство, образованието и науката, културата, отбраната, регионалното развитие и благоустройството, архивите, енергетиката, труда и социалната политика.

 

Правителството одобри споразумение между КЕВР и ЕБВР и го предложи за ратифициране

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор.

Целта на Споразумението е създаването и осъществяването на услуги за техническо сътрудничество и изпълнение на проекти от Европейската банка за възстановяване и развитие. В рамките на Споразумението следва да бъдат разработени проекти на наредба, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара, както и вътрешни правила за разследващия експерт на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Изпълнението на Споразумението ще допринесе за реализиране на целите и приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.

 

България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството си в областта на културата

 

Министерският съвет утвърди междуправителствената спогодба с Азербайджан за сътрудничество в областта на културата, подписана на 8 април 2011 г. в гр. Баку. Одобрен е и проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между българското Министерство на културата и Министерството на културата на Азербайджан за периода 2019-2023 г.

Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между България и Азербайджан в областта на културата. Документът регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката, танца и цирковото изкуство. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство.

 

Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.

С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.

Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и механизми за събирането и обобщаването й на национално ниво.

С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/843, са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Националната агенция за приходите и в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Приемането на предложения законопроект ще позволи на страната ни да прилага с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз, произтичащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от одобрения от правителството План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

 

Правителството предлага промени в Закона забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

 

Правителството одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Приетото изменение ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори.

В преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба свързани с прецизиране на текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.

 

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на Академията на МВР

 

Правителството прие промени в Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи. Измененията са обусловени от настъпилите промени в нормативната уредба, касаещи висшето образование, развитието на академичния състав, структурата и дейността на Министерство на вътрешните работи, както и коригиране на някои несъвършенства в текстовете на правилника, установени при неговото прилагане.

Промените съответстват на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), а именно поддържане на висока квалификация на учените посредством въвеждане на единни национални критерии за академични длъжности и научни знания. Документът ще допринесе и за постигане на целите, заложени и в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2014-2020), една от която е преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във висшите училища, стимулиране на добрите преподаватели и модернизация на системата за управление на висшите училища.

Целта е привеждане и детайлизиране на процедурите за развитие на академичния състав, както и подобряване на организацията на функциониране на колективните органи на управление, на административното обслужване на обучаваните и дейностите, свързани с участието им учебния процес.

Очакваните резултати от прилаганите промени са: създаване на необходимите условия за провеждане на процедури за заемане на академични длъжности в Академията на МВР съобразно новите правила на Закона за развитие на академичния състав в Република България, подобряване на организацията и управлението на Академията на МВР.

 

Одобрени са промени в три нормативни акта с цел намаляване на административната тежест

 

С цел намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, правителството прие промени в три нормативни акта – Наредбата за реда за издаване на лицензни и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензни за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия и Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

С промените се изпълняват мерки по РМС № 704/2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като информацията или документи, които са налични в Агенцията за ядрено регулиране или при друг орган, ще се осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

 

Правителството одобри проект на Споразумение за удължаване срока на действие на Протокола за сътрудничество и обмен между министерствата на образованието и науката на България и Украйна

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за удължаване срока на действие на Протокола за сътрудничество и обмен между министерствата на образованието и науката на България и Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година, подписан на 7 юли 2015 година.

Споразумението предвижда срокът на действие да бъде удължен до 30 юни 2020 г. Това ще позволи запазването на установеното ниво на сътрудничество в сферата на образованието и науката между България и Украйна до постигането на съгласие по текстовете на нов протокол.

 

Правителството одобри проект на Меморандум за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Предвижда се Меморандумът да бъде подписан през юли т. г., по време на срещата на върха в гр. Познан, Полша.

С неговото подписване ще бъде поставено началото на тригодишен подготвителен етап за изграждане на уникално за региона високо-технологично съоръжение за туморна терапия и биомедицински изследвания с протони и тежки йони от най-съвременен тип.

Част от целите на Института за устойчиви технологии в Югоизточна Европа са: обучение на специалисти, отговарящо на водещите световни стандарти и научно-образователен обмен; трансфер на високи технологии, създаване на изчислителна платформа за обработка с обемни бази данни; изграждане на мощни цифрови мрежи за клинични и научни цели и др. В дългосрочен план Институтът има потенциала да се развие като регионален научен център от най-високо научно ниво в Югоизточна Европа, с което да противодейства на тенденцията на загуба на високо-квалифицирани кадри.

По време на подготвителната фаза ще бъде проектиран дизайнът на изследователското съоръжение и ще бъде подготвен необходимият експертен капацитет от учени, инженери, медицински лица и технически персонал за осигуряване на работата на бъдещия Институт. Инфраструктурата ще бъде валоризирана и представена за включване към Пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури. Средствата за подготвителната фаза са от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. Очакват се допълнителни финансови средства за обучение и апаратура от Европейската организация за ядрени изследвания, Международната агенция за атомна енергия и Центъра за изследване на тежки йони в Дармщат, Германия.

С включването си в инициативата, осъществявана под наслова „наука за мир“, България, наравно с останалите страни в проекта, ще заяви своята воля за укрепване на взаимното сътрудничество към постигане на устойчиво социално-икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на региона на Югоизточна Европа.

 

С една година се удължава срокът за изплащане на безлихвен заем от Национална компания „Железопътна инфраструктура

 

Правителството измени свое Постановление № 62 от 25.03.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо. По този начин се удължава с една година срокът за изплащане на задълженията на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) по предоставен безлихвен заем в размер на 208 млн. лева.

Средствата, предоставени на НКЖИ за успешното приключване на проектите по Оперативна програмата „Транспорт“ 2007-2013 г., ще бъдат окончателно изплатени през 2025 г.

 

Одобрени са 33,578 млн. лв. допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер на 33,578 млн. лв., разпределени по първостепенни разпоредители с бюджет.

По бюджета на община Перник се предоставят 1,895 млн. лв. допълнителни трансфери за изпълнение на дейности от съществено значение за общинската инфраструктура. За намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия и улесняване на достъпа до пътната мрежа на Перник се финансира изграждането на кръговото кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев”, с което ще се подобри трафикът на входно-изходните артерии на града при АМ „Люлин“, АМ „Струма“ и гр. София, които са носители на най-голямото транспортно натоварване в източната част на града.

По бюджета на община Сливен се предоставят 289 хил. лв. за санирането на Детска градина „Звездица“ в града.

Одобрените средства по бюджета на Министерския съвет в размер на 7,394 млн. лв. са за следните дейности: обезпечаване на транспортирането и екологосъобразното третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък на площадка край гр. Девня; за изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на област Ямбол, както и за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол.

С предоставените 24 млн. лв. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще се попълни държавния резерв от зърно.

Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.

 

Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 – 2030 г.

 

Икономическите оператори ще имат право да участват в търгове за безплатно разпределение на квоти за емисии парникови газове в периода 2021 – 2030 г. съгласно чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (Директива 2003/87/ЕО), изменен с Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което се одобрява проектът на правила за организацията и контрола по изпълнение на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г. Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

До състезателна процедура за безплатно разпределение на квоти ще се допускат проекти, които отговарят на следните условия:

 • Инвестициите допринасят за намаляване на емисиите парникови газове по икономически ефективен начин;
 • Инвестициите са съвместими със законодателството на ЕС и не изкривяват конкуренцията;
 • Реализацията на проекта трябва да е започнала не по-рано от 1 януари 2021 г.
 • Инвестициите са допълнителни спрямо онези, които операторите извършват според други изисквания на законодателството на ЕС;
 • Инвестициите не водят до нарастване на мощностите за производство на електрическа енергия.

Директива (ЕС) 2018/410 има за цел постигането на преход към нисковъглеродна икономика в дългосрочен план и изграждане на устойчив Енергиен съюз с визия за политиките по климата. В основата й е заложена задължителна цел за намаляване на общото количество емисии парникови газове в ЕС до 2030 г. с най-малко 40% спрямо нивата от 1990 г.

Новият механизъм за безплатно разпределяне на квоти има за цел модернизация, диверсификация и устойчива трансформация на енергийния сектор. Всяка държава-членка, която възнамерява да използва този механизъм, следва до 30 юни 2019 г. да публикува за обществено обсъждане подробни правила за провеждане на тръжните процедури за разпределение на квотите.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8. България – Китай 中国保加利
 9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST