3 940 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2022 г.

0
78

През първите шест месеца на 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 3940 безработни лица. Само през месец юни 2022 г. в трудова заетост са устроени 773 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар –  67,66% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 71 младежи на възраст до 29 години, както и 62 безработни лица на възраст над 50 години.

През юни 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 994 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 949 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (447). Следват преработваща промишленост (99), търговия (90), образование (36) и селско стопанство (28). По програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са обявени 37 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 6 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 198 лица и в края на първото полугодие те са 2 394 Равнището на безработица в Добричка област през юни 2022 г. е 3,0%[1], с 0,3 процентни пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с юни 2021 г. броят на регистрираните безработни е намалял с 849 лица, равнището на безработица е с 1,1 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през юни 2022 г. е 698. Равнището на безработица в града е 1,6% при 1,7% предходния месец, с 0,1 процентни пункта по-ниско.

Продължава приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

За да се възползват от услугите по мярката, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които са разположени на територията на цялата страна, и там – на място да подават заявленията си.

Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за:

  • получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа;
  • включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца;
  • получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор;
  • получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца.

Работодателите, желаещи да се включат в проект „Солидарност” и да наемат лица от целевата група, ще могат да подават заявление за включване в проекта само чрез електронна платформа.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/bg/pages/solidarnost/, както и във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

 

Продължава реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост”, насочен към безработни младежи до 29 г. възраст.

 

Агенция по заетостта продължава реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст.

Проектът се реализира в две основни насоки:

– сключване на  трудов договор с условие за обучение по време на работа, като през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение за действително отработеното време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. Договор по чл. 230 от КТ се сключва с младежи, които не притежават квалификация по професията, по която ще бъдат обучавани в процеса на работа. Допустимо е такъв договор да се сключва с лица, които притежават квалификация, но по друга професия или специалност. Съгласно разпоредбите на КТ, работодателят е задължен да осигури работа за срок до 3 години, съобразно придобитата квалификация, на успешно завършилите обучение лица по проекта (чл. 230, ал. 4 от КТ).

– сключване на трудов договор с условие за стажуване, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място (чл. 233б от КТ). Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Такъв трудов договор може да се сключва само с лица, които притежават квалификация, придобита в системата на средното или висшето образование, за работа на длъжност, която съответства на придобитата от лицето квалификация. Освен това е регламентирано предоставянето на допълнителни средства от бюджета на проекта за разходи за осигуровки, дължими по КТ и КСО за сметка на работодателя за всеки стажант, който след изтичането на 6-месечния стаж бъде нает от работодателя на безсрочен трудов договор (стимули).

Наставници по Проекта могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение. Предвидено е средства за разходи за възнаграждение на наставниците в размер 1/2 от минималната работна заплата да бъдат предоставени само в случаите при осигуряване на заетост по реда на чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда – обучение по време на работа, като средства ще бъдат предоставени само за онези наставници, които са наети на трудово или служебно правоотношение при работодателя. При стажуване не се поемат разходи за възнаграждение на наставник.

По проекта се възстановяват и разходи за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта „подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. Разходите за транспорт покриват стойността на разходооправдателните документи (билети – до 2 транспортни средства на ден в една посока; дневни карти), съответстващи на отработените дни за първия месец от стажа/обучението по време на работа.

Участието на безработни младежи в проекта би им осигурило придобиване на професионален опит и практически умения, чрез включване в стажуване – за притежаващите професионална квалификация, както и осигуряване на обучение на разкрито работно място по проекта – за младежи без квалификация и трудов опит. По този начин се създават реални предпоставки за устойчива заетост на включените младежи.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

Повече информация за изпълнението на проекта може да откриете на официалната страница на Агенцията по заетостта   https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/ и във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната.

 

 

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна

 

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.