ЦЕНТЪР ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ В СЕЛО ОВЧАРОВО

0
757

Сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа в село Овчарово, който бе закрит преди три години, ще бъде преобразувана в Център за настаняване от семеен тип на стари хора. Решението взе на сесия Общинският съвет на Община Добричка вчера. От докладна записка, внесена от кмета инж. Тошко Петков става ясно, че услугата има за цел да се предостави подслон и ежедневни грижи за нуждаещите се стари хора и лица, изпаднали в нужда поради здравословни, социални и семейни причини за задоволяване на ежедневни, здравни образователни и рехабилитационни потребности.

Специална комисия след обстоен оглед на сгради общинска собственост на територията на община Добричка е установила, че сградата на бившия детски дом в Овчарово е най-подходяща. На сесията общинските съветници взеха и решение за финансиране със собствени средства на делегирана държавна дейност “Дом за възрастни хора с деменция” в село Опанец. По бюджета на Общината за 2016 година допълнителното финансиране ще е в размер на 41 000 лева.
На заседанието бе решено Община Добричка да кандидатства по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по приоритетна ос № 01 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Проектът е с наименование “АКТИВНОСТ – Ангажиране, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”. Ще се адресират следните потребности: разнообразяване на социалните услуги и разширяване обхвата им на терен, увеличаване на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация и др. Ще бъдат включени 70 лица – възрастни и деца с увреждания и в риск, както и членове на техните семейства.
ОбС даде разрешение за изработването на проект за ПУП – план за застрояване за Стопански двор в землището в село Славеево. Допуснато бе предварително изпълнение на решението, при което не се изкачва 14-дневния срок за обжалване. Това стана след като инвеститорът Йордан Апостолов обясни, че ще кандидатства по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони, а крайният срок е твърде скоро – на 7 декември. НДТ