В Бал­чик рес­то­ран­тьо­ри ос­вен че се ка­нят да от­во­рят в на­ча­ло­то на ид­ния ме­сец, обя­вя­ват и ос­мо­мар­тен­ски пред­ло­же­ния. Очак­ват офи­циал­на­та за­по­вед на здрав­ни­те влас­ти още та­зи сед­ми­ца, за да мо­гат да се под­гот­вят за от­ва­ря­не­то.

Рес­то­рант “Ака­пул­ко” в гор­на­та част на Бал­чик пла­ни­ра да за­ра­бо­ти още в на­ча­ло­то на март. Нуж­ни са ня­кол­ко дни за под­го­тов­ка – отоп­ле­ние на по­ме­ще­ния­та, връ­ща­не на слу­жи­те­ли­те, кои­то са в неп­ла­тен от­пуск, за­реж­да­не, ко­мен­ти­ра Геор­ги Ма­теев – уп­ра­ви­тел на це­ло­го­диш­ния рес­то­рант в квар­тал “Лев­ски”.

“Не ра­бо­тим от 27 ноем­ври м.г. Про­ти­вое­пи­де­мич­ни­те мер­ки и под­по­ма­га­щи­те мер­ки за биз­не­са са не­се­риоз­ни и не са до­ве­ли до ни­що“, смя­та бран­шо­ви­кът. По ду­ми­те му хо­ра­та не са спи­ра­ли да се съ­би­рат по къ­щи­те, кое­то на прак­ти­ка обез­смис­ля зат­ва­ря­не­то на обек­ти­те за хра­не­не. За 12 ме­се­ца два пъ­ти ни зат­во­ри­ха, спом­ня си Ма­теев, осо­бе­но ве­чер­та на 13 март 2020, ко­га­то в при­със­твие­то на по­ли­цаи клиен­ти­те му в пе­тък ве­черна­пус­кат за­ве­де­ние­то. “Ни­как­во пре­дуп­реж­де­ние, по­не ня­кол­ко дни. Аз мно­го не вяр­вам на то­ва пра­ви­тел­ство и се при­тес­ня­вам, че след из­бо­ри­те от­но­во ще има лок­даун.

Ако зат­во­рим тре­ти път, аз по­ве­че ня­ма да от­во­ря. Пре­на­соч­вам се в дру­га сфе­ра”, ка­те­го­ри­чен е рес­то­ран­тьо­рът.

Нае­мът му те­че, пред­пла­тен още ми­на­ла­та го­ди­на. От дър­жа­ва­та по­мощ не е по­лу­чил ни­то сто­тин­ка. Де­кем­ври ре­шил да кан­ди­дат­ства по мяр­ка­та за въз­ста­но­вя­ва­не на 20% от обо­ро­та, за­ра­бо­тен в пред­ход­на­та го­ди­на, за вре­ме­то на при­ну­ди­тел­но­то зат­ва­ря­не. “Ня­мам за­дъл­же­ния към дър­жав­на­та хаз­на. Към край­ния срок ми вър­на­ха до­ку­мен­ти­те, за­що­то не ус­пе­ли да из­ва­дят он­лайн сви­де­тел­ство­то ми за съ­ди­мост. И то за­що­то съм ро­ден в Ка­вар­на.

Не знам да­ли ще бъ­да под­по­мог­нат, но се на­дя­вам на от­го­вор до края на сед­ми­ца­та, из­пъл­нил съм ус­ло­вия­та. За по­ре­ден път се сблъс­квам със си­туа­ция­та, че по те­ле­ви­зия­та се го­во­ри ед­но, а на прак­ти­ка е дру­го”, ра­зо­ча­ро­ван е Ма­теев. По­доб­на е кар­тин­ка­та и при под­по­ма­га­не­то на ра­бот­ни­ци­те, кои­то са в неп­ла­тен. Здрав­ни­те оси­гу­ров­ки на че­ти­ри­ма­та му слу­жи­те­ли са за не­го­ва смет­ка, въп­ре­ки че ня­ма до­хо­ди. А по­мощ­та за тях дош­ла вмес­то през де­кем­ври, чак в края на януа­ри. “Па­ри за по­мен, след ка­то си идеш от глад”, въз­му­ти се об­раз­но той.

За­се­га не въз­на­ме­ря­ва да про­ме­ня це­ни­те на яс­тия­та, кои­то сер­ви­ра, въп­ре­ки че в пос­лед­ни­те го­ди­ни циф­ри­те в ма­га­зи­на не са­мо че не спа­дат, но и вър­вят на­го­ре. От дър­жа­ва­та той не нас­тоя­ва за по­мо­щи, а за си­гур­ност, за да мо­же да ра­бо­ти, съобщи Радио Варна.

 

 

loading...