На 9 август 2021 стартира приемът на проектни предложения по процедура чрез подбор 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

С бюджет от 387 164 028 лв., процедурата цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.Това ще се постигне чрез по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; подобряване опазването на околната среда, и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Допустими кандидати са регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месецаИкономическият  размер на стопанството на кандидата трябва да е минимум 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., максималният размер за един кандидат и/или колективни инвестиции е 5 867 400 лв. Процентът на финансиране ще се определя спрямо общия размер на заложените допустими разходи в проектите. За проектни предложения със заявени за подпомагане разходи до 3 911 600 лв. финансирането е 50%, а за проекти от 3 911 601,96 лв. до 5 867 400 лв. е 35%. При планирани в проекта инвестиционни разходи, попадащи в обхвата на Приложение № 1(в пакета с документи) финансовата помощ се увеличава с до 25%.

Чрез проектите си кандидатите могат да изградят, придобият и модернизират сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; да закупят нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; да изградят или модернизират лаборатории; да закупят софтуер и други. Допустими за финансиране са и разходи за предпроектни проучвания; такси; хонорари за архитекти, инженери и консултанти; консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени преди подаване и по време на изпълнението на проекта.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 17 декември 2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Екипът на Областен информационен център-Добрич предвижда провеждане на онлайн информационно събитие в началото на септември и е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук. 

Областен информационен център – Добрич

loading...