РИОСВ СПРЯ ДЕЙНОСТИ В РИБАРНИЦИТЕ НА ДУРАНКУЛАК

0
1172

РИОСВ-Варна спря изкопни дейности в рибарниците в село Дуранкулак, в резултат на планова проверка на защитена местност „Дуранкулашко езеро“. Охраната на северните защитени територии при РИОСВ – Варна е констатирала извършване на изкопни дейности със специализирана техника в два от рибарниците, разположени в землището на село Дуранкулак. Територията на рибарниците не попада в границите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, но попада в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“. По време на проверката не е установен собственикът/ползвателят на обектите, но след дадени указания от служители на екоинспекцията, работниците са преустановили работа. При последващ контрол от страна на РИОСВ-Варна не е установено извършване на дейности на терена. Предстои изясняване на обстоятелствата и предприемане на действия по екологичното законодателство. НДТ