36 545 жилища в общо 511 многофамилни жилищни сгради са обновени през 2018 г.

Общо 36 545 жилища в 511 блока в страната са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2018 г. Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през изминалата година.

От въведените в експлоатация общо 511 сгради най-много са в област Бургас (107 сгради), следвана от областите Хасково (45 сгради), Благоевград (42 сгради), Пловдив и Стара Загора (по 39 сгради).

Към 31 декември 2018 г. са стартирали дейности по 98,8% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

В доклада се посочва, че в края на предходната година в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 135 сгради, вследствие на което ще бъдат обновени 9180 жилища. Предвижда се през 2019 г. да бъдат обновени още 29 342 жилища в общо 444 сгради, от което се очаква да се възползват 61 133 души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да бъде голям. Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата, подобряване на здравословните условия за живот, създаване па приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Постига се и по-естетичен външен вид на обновените жилищни сгради в сравнение с останалите, което води до промяна на облика на цели квартали.

Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженери, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове.

Като положителен ефект от реализирането й се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.

Милка Митева е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий– огърлие

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Милка Митева с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значимите й заслуги в областта на културата и изкуството.

Милка Митева е директор на НМУ „Любомир Пипков“ от 1992 г., като активно работи за утвърждаване името на най-старата музикално-образователна институция в България като средище за откриване и развитие на музикални таланти. От 1994 г. е художествен директор на конкурса „Млади музикални дарования“, а през 1996 г. е съучредител на едноименната фондация.

По случай 100-годишнииата на НМУ Милка Митева инициира провеждането на международния конкурс „Млади виртуози“. Състезанието се провежда ежегодно, участниците пристигат от десетки страни, а в журито по правило присъстват големи педагози и изпълнители от цял свят.

От 1998 г. Милка Митева е хоноруван преподавател, а от май 2000 г. – член на съвета на Департамент „Музикално – сценични изкуства“ при НБУ.

Създава се меж­дуведомствена работна група за целите на националната оцен­ка на риска от изпирането на пари и финансирането на терориз­ма

Министерският съвет прие Решение за създаване на междуведомствена работна група с участието на представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници“, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, компетентни специализирани дирекции на ДАНС, органите за надзор и други държавни органи и институции с отделни правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и такива, които разполагат с данни и информация, необходими за изготвянето и актуализирането на националната оценка на риска.

Решението за създаване на междуведомствена работна група е прието на основание чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и в изпълнение на чл. 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Постоянно действащата междуведомствена работна група се създава за изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 96, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Правителството одобри 277 530 лв. по програмата за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 277 530 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

За 2019 г. за деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища са предвидени общо 793 050 лв., в т.ч. 293 130 лв. за предоставени стипендии на деца по Програмата от 2018 година.

С настоящото постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 203 040 лв., като 63 585 лв. са във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН) искания за финансиране на 40 нови стипендии по Програмата от 19 общини отпуснати за 2018 г. Отделно от тях са необходими 135 270 лв. За 250 стипендии от 46 общини, чието изплащане е започнало през 2018 година, и 4 185 лв. – за издадени заповеди за 7 стипендии на ученици в частни училища. Тъй като и седемте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.

По бюджета на МОН се предоставят общо 74 490 лв., от които 74 115 лв. за 91 издадени от министъра на образованието и науката заповеди – 71 заповеди от 2018 г. и 20 заповеди от 2019 г. по Програмата и за стипендии на трима ученици от Технологично училище „Електронни системи“ – София, което е в структурата на ТУ – София. Останалите 375 лв. са за еднократно финансово подпомагане, за което има издадени две заповеди от министъра в края на 2018 г.

По този начин необходимите средства възлизат общо на 277 530 лв. което няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 година.

Отпускат се 22 643 942 лв. за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 22 643 942 лв., разпределени по общини, за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 година.

Министерството на образованието и науката е изготвило разпределение на необходимите средства, съобразно определените нормативи и въз основа броя на децата и учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към месец февруари 2019 година.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството променя статута на имот, управляван от Министерството на вътрешните работи, от публична в частна държавна собственост. Поземленият имот с площ 74 953 кв. м с построените в него сгради и се намира в с. Лозен, местност „Джуджин азмак“, район „Панчарево“. Той е с отпаднала необходимост за функциите на МВР.

За частна държавна собственост е обявена сграда, представляваща едноетажна постройка със застроена площ 16 кв. м, разположена в близост до пристанищните терминали в зона Русе-Изток. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването й, както и лошото й конструктивно състояние. Осигуряването на физическа поддръжка на сградата ще доведе до генериране на излишни разходи за предприятието.

Преименува се Франкофонският институт за администрация и управление

Франкофонският институт за администрация и управление (ФИАУ) се преименува в Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ).

Преименуването се налага заради съвпадение на френската абревиатура на института с абревиатурата на друго висше училище, регистрирано във Франция. Одобреното от МС споразумение не променя възприетите цели и организационни принципи в дейността на института. Той има за цел да допринася за професионалното развитие на студенти от страни в региона на Централна и Източна Европа. В него се обучават и студенти от държавите в Западните Балкани, с което той съдейства за европейската перспектива на тези страни.

От създаването си през 1995 г. институтът допринася за развитието на университетското сътрудничество между европейските държави, членуващи в МОФ.

Министерството на икономиката ще си сътрудничи с Общинското народно правителство на Нинбо, Китай

Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Общинското народно правителство на Нинбо, Китай.

Подписването на Меморандума бе предложено от българска страна с цел засилване на търговско-икономическото сътрудничество с Нинбо. Усилията на Министерството на икономиката са насочени към установяване на контакти и развитие на партньорството с Китай не само на централно ниво, но и с отделни китайски провинции и значими градове. Министерството на икономиката вече е подписало подобни меморандуми за сътрудничество с китайските провинции Хънан, Анхуей, Шанхай, Гуандун, Дзянсу, Джъдзян.

Меморандумът предвижда активизиране на сътрудничеството между бизнеса и организациите от България и Нинбо; оказване на съдействие за създаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между предприятията от България и Нинбо; насърчаване на сътрудничеството между малките и средните предприятия; стимулиране на предприятията от България и Нинбо да участват в панаири, изложения, форуми и симпозиуми, които се провеждат на територията на България и Нинбо. Специално внимание в обърнато на насърчаването на китайските инвестиции в българските индустриални зони.

Одобрени са резултатите от Първата сесия на междуправителствена комисия между България и Република Северна Македония

Правителството одобри резултатите от Първаа сесия на смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, която се проведе на 6 и 7 март в Скопие.

Двете страни обсъдиха изграждането на транспортна и енергийна инфраструктура, както и актуални въпроси от двустранното икономическо сътрудничество в области като търговия, инвестиции, селско стопанство и др. В рамките на заседанието беше направен преглед на изпълнението на Меморандума за разбирателство между двете страни за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги. Също така бяха набелязани възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Република Северна Македония в области от взаимен интерес.

Инициативата „Партньорство за открито управление“ има нов отговорник

Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя Томислав Дончев да отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. Към момента тази длъжност бе изпълнявана от началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова.

„Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и да бъдат използвани новите технологии за укрепване на управлението.

Република България се присъединява към инициативата през април 2012 г. и до момента е разработила и изпълнила три национални плана за действие.

Документите, свързани с ангажиментите по инициативата се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Отчисления в размер 50 % от печалбата за финансовата 2018 година на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2018 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, а за „Българска банка за развитие“ АД – 80 на сто, което е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 7 юни 2019 г., а за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството, е 15 юли 2019 г.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата му остава и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, предвид спецификата в дейността на дружеството, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ – поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 – 2020 година.

С разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2019 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти. То е изготвено в съответствие с чл. 2, чл. 11, т. 4 и чл. 12, т. 14 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Правителството одобри проект на Закон за публичните предприятия

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за публичните предприятия. Целта законопроекта е създаването на хармонизирана правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност, при която правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички предприятия с държавно участие, независимо от това, кой орган упражнява правата на държавата.

Причините, които налагат приемането на законопроекта, произтичат от одобрения от правителството на 22 август 2018 г. План за действие. Той включва мерки в отговор на намеренията на България  да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. Планът включва още и подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия.

Предвидено е ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Предложените с проекта на акт стандарти за управление на публичните предприятия включват следните основни елементи: Въвежда се изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели, която се приема от Министерския съвет; Създава се централно звено за координиране на управлението на публичните предприятия в лицето на сегашната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, в която се влива Българската агенция за инвестиции, името й се променя на Агенция за публичните предприятия и инвестиции. Агенцията е администрация, пряко подчинена на Министерския съвет; Въведено е изискването Агенция за публичните предприятия и инвестициите да разработва годишни обобщени аналитични доклади за дейността на публичните предприятия, включващи отчитане на финансовото представяне на дружествата; Предвидено е създаване на професионални и независими органи на управление на публичните предприятия с ясни правомощия, на основата на прозрачна, справедлива процедура за номиниране на кандидати, основана на качествата им.

Одобрен е проект на Закон за марките и географските означения

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения. Чрез предложените изменения в действащата към момента правна уредба в областта на марките и географските означения ще се постигане съответствие между българското и европейското право в областта на защитата на търговските марки и географските означения и изпълнение на задълженията на България, като държава-членка на ЕС. Едни от ангажиментите, които ще бъдат постигнати с приемането на Законопроекта е уеднаквяване на националното ни законодателство с това на другите държави-членки, повишаване на ефективността на работа и постигане на по-висока правната сигурност за бизнеса и потребителите.

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на МВР

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. В документа се прецизира обхватът на дейностите, извършвани от дирекциите в МВР.

С оглед осигурения кадрови потенциал е обърнато специално внимание на целесъобразността в ГДНП да се провежда разследване основно на дела за тежки престъпления, за които по закон е предвидено наказание лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, подсъдни като първа инстанция на окръжен съд или на Специализирания наказателен съд.

Създава се възможност полицейските органи от дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ в ГДГП да извършват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна.

Отпада задължението органите на МВР да извършват оценка на риска в рамките на осъществяваните дейности, свързани с критичните инфраструктури и обектите им.

Детайлизирани са функциите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ с оглед извършването на експертно-аналитична дейност по превенция, овладяване и предотвратяване на последиците от бедствия и защита на населението. По този начин служителите ще могат да оказват методически контрол при изграждането на Локални системи за оповестяване, провеждане на функционални тестове и интегриране на тези системи към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Предвидена е възможност за назначаване на допълнителен щат на служители по трудово правоотношение във връзка с издаването/подмяната на български лични документи и персонализирането им.

За подобряване на дейността на административните структури в МВР и постигане на по-високи резултати от държавните служители в Звеното за материални проверки, дирекция „Международни проекти“ и дирекция АФКОС се повишават изискванията към тях в посока образователен ценз и владеене на чужди езици.

Допълват се функциите на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация

Правителството прие промени в Устройствеиия правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“. Чрез тях се допълват функциите на агенцията като Регулаторен орган и като Национален орган по безопасността в железопътния транспорт, както и се разширяват нейните правомощия при контрол.

С измененията се въвеждат изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвърти железопътен пакет през 2016 г., който включва: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (OB L 138, 26.5.2016 г., стр. 102), Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (OB L 138, 26.5.2016г., стр. 44) (Директива (ЕС) 2016/797) и Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (OB L 352, 23.12.2016г., стр. 1).

Вадим български лични документи в чужбина с едно посещение в консулската служба

Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. С промените се въвежда възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Въвежда се изискване за лично явяване на лицето – при подаване на заявлението за издаване на документа в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

С приемането на измененията се създава и нова възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи. Получаването на готовия документ ще става само лично, след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

Така български лични документи в чужбина ще се вадят само с едно посещение в консулската служба или при подаване (а ще се получават с куриер), или при получаване (когато се кандидатства онлайн).

Сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление ще бъдат 45 дни за обикновена услуга и 30 дни за бърза услуга.

С измененията се въвежда срок на валидност на паспортите от 10 години, като същевременно се запазва и възможността за издаване на паспорт с 5-годишна валидност. Министерство на вътрешните работи следва да осигури технологичните и организационни условия за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години не по-късно от 01.01.2021 г.

Предвижда се финансовите разходи за използване на пощенска или куриерска услуга да се заплащат предварително от заявителя.

Правителството прие план за разработване на стратегическите и програмни документи за управление на средствата от европейските фондове

Правителството прие Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Постановлението предвижда създаване на работни групи, които да бъдат отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и програмните документи в областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство.

В работните групи ще вземат участие представители на централната администрация, на регионалните и местни власти, социални партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и др.

За осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса и за гарантиране на възможност за участие в него на всички заинтересовани страни, се предвиждат обществени обсъждания на всеки от стратегическите и програмните документи на територията на страната.

Одобрена е българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 2-4 юни в Букурещ, Румъния.

Един от основните приоритети в областта на земеделието на Румънското председателство е биоикономиката. В тази връзка темата на работната среща на министрите ще бъде „Научните изследвания в селското стопанство и биоикономиката – изграждане на синергии“.

В българската позиция е застъпено становището, че бъдещата Обща селскостопанска политика може да допринесе за развитието на биоикономиката чрез подкрепа за по-иновативно, ефективно използване на ресурсите и конкурентоспособно производство. Подкрепата с директни плащания ще продължи да осигурява сигурност за земеделските стопани и тяхното производство.

Правителството одобри промени в Закона за културното наследство 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. С предлаганите промени се изпълняват пет мерки от РМС № 704 от 5 октомври 2018 г. за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Регламентират се документите, удостоверяващи наличието на изискванията на Закона за културното наследство за извършване на музейна дейност от частни музеи и се намалява срока за издаване на разрешението от министъра на културата.

Регламентират се изискванията, при които се извършва съгласуването на планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне, както и на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.

Създава се законова уредба на изискванията за издаване на разрешения за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство и за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, които до момента се съдържат в подзаконови нормативни актове.

Одобрени са 20,9 млн. лв. допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 20,9 млн. лв. по бюджетите на общините Столична община, Габрово и Петрич и по бюджета на Министерския съвет.

По бюджета на Столична община допълнителните средства в размер на 15 млн. лв. са предназначени за доставка, реновиране и модернизация на метровлакове – част от процеса на изграждане и модернизация на метрото в гр. София. Осигуряването на финансовия ресурс ще позволи спазването на заложения график за изпълнение на дейностите по най-големия транспортен проект на територията на столицата, който е със съществен екологичен и социален ефект.

Одобрени са и допълнителни трансфери в размер на 5,4 млн. лв. по бюджетите на общините Габрово и Петрич, предназначени за ремонт и благоустрояване на улици, тротоари, междублокови пространства, укрепване и отводняване на инфраструктурни обекти, както и ремонт на общинска пътна мрежа.

Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. са в размер на 500 хил. лв. и са предвидени за довършителни дейности в храм „Св. Прокопий Варненски“, гр. Варна.

Допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се предоставят за сметка на предвидени разходи по централния бюджет за 2019 г. и за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2019 година.