Правителството одобри годишния доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

 

Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2018 година. Одобрен е и Отчетът за изпълнение на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014-2020 г.

Годишният доклад и Отчетът са изготвени на базата на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България.

Докладът обхваща мерките, предприети в България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В документа са представени и по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Съдържа също обобщение и анализ на статистиката за 2018 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2018 г., отразява достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение, като неговото изпълнение е 81%.

Двата документа са приети единодушно на редовното заседание на Съвета, проведено на 27 март 2019 година.

 

Секторната стратегия за „е-Митници“ се изменя в съответствие с промените в Многогодишния стратегически план на Европейската комисия

 

Правителството одобри изменение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е- Митници“ 2016-2020 г., както и на Пътната карта за изпълнението й. С промените хоризонтът на Стратегията и на пътната карта се удължава до 2025 г., като документите вече са одобрени от Държавна Агенция „Електронно управление“.

Промяната в Секторната стратегия и в Пътната карта се налага във връзка с промени в Многогодишния стратегически план на Европейската комисия, чрез който се управлява и планира изпълнението на Инициативата „Електронни митници“ и който представлява пътната карта за развитие на всички митнически администрации на държавите-членки. В актуализираната стратегия се предвижда продължаване на развитието и въвеждането на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ като инструмент за изпълнение на националните и европейски изисквания към изграждането на електронни митници.

Решението на Министерския съвет ще подобри условията за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България, ще се създадат необходимите предпоставки за продължаване работата на Агенция „Митници“ в областта на автоматизиране на процесите, свързани с прилагането на митническото законодателство и заложените за изпълнение мерки за това в Секторна стратегия „е-Митници“. Изпълнението на мерките, заложени в Стратегията на Агенция „Митници“, ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от България като държава-членка на Европейския съюз за улесняване на законната търговия.

 

МРРБ ще осъществява технически и финансов контрол на пътните проекти с бенефициент АПИ по Механизма за свързване на Европа

 

Правителството прие промени в ПМС № 76 от 2014 г., с които възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството да изпълнява функциите по техническо наблюдение и финансов контрол, както и да осигурява необходимите средства за национално съфинансиране за пътни проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт”.

До момента дейностите по одобрение на кандидатстването, последващия контрол и осигуряването на националното съфинансиране на проектите по Механизма, се осъществяват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент по проект за модернизация на път Калотина – Софийски околовръстен път, финансиран по МСЕ, на обща стойност 162 млн. лева.

 

Две обезщетения ще бъдат изплатени по жалби пред ЕСПЧ

 

Правителството одобри изплащането на 4 500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека. Разглежданото пред ЕСПЧ дело касае оплакване по чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията поради продължителната правна несигурност у жалбоподателя, породена от невъзможността реституционната процедура да определи окончателно обхвата на неговите реституционни права, признати му с влязло в сила съдебно решение.

Жалбоподателят е единствен наследник на своя баща – собственик на земеделска земя, колективизирана през 50-те години. През 1991 г., след влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, жалбоподателят подава заявление за реституиране на имота. През 1993 г. съответната Поземлена комисия възстановява собствеността върху наследствения имот на Петко Дянков, а с нотариален акт от 2006 г. той е признат за собственик на възстановения имот.

В края на 2006 г. срещу жалбоподателя е предявен иск за собственост върху реституирания имот от трето лице. Националните съдилища разглеждат иска и през 2011 г. ВКС го признава за собственик на имота.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по подобни случаи, българското правителство сключи приятелско споразумение с жалбоподателя, на основание чл. 39 от Конвенцията, като прие да заплати на Дянков предложената от Съда сума от 4500 евро за претърпени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делото.

Правителството одобри също изплащането на 1 000 евро обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ.

През месец май 2010 г. жалбоподателят е привлечен като обвиняем за изнасилване на непълнолетно лице и му е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. В съдебната фаза на производството и до постановяване на осъдителната присъда на 4 май 2012 г. съдът разглежда неколкократно мярката за неотклонение на жалбоподателя. В съответствие с разпоредбата на чл. 270, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, в редакцията й към момента на събитията, съдът не се произнася по въпроса дали продължава да съществува обосновано предположение за извършено престъпление от страна на жалбоподателя. Този въпрос обаче е разглеждан в практиката на ЕСПЧ като основна предпоставка за законосъобразността на задържането.

През месец ноември 2017 г. влязоха в сила изменения в НПК. Разпоредбата на чл. 270, ал. 2 от НПК беше променена в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 4 от Конвенцията. Фактите по делото на жалбоподателя обаче са се развили през 2010-2012 г., когато беше в сила проблемната разпоредба. Повдигнатите в жалбата проблеми са предмет на добре установената практика на ЕСПЧ по делата „Бонев срещу България“, „Стоян Димитров срещу България“, „ Рангелов срещу България“, „Николай Герджиков срещу България“.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранната декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет променя статута на имота, в който се помещава Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Белица, от публична в частна държавна собственост и го прехвърля на община Белица. Теренът с площ 15 799 кв. м и сградите в него се намират на ул. „Димо Хаджидимов“ в града. Промяната дава възможност за пълноценно управление на имота, тъй като училището се финансира от общинския бюджет.

Друг имот-публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на община Генерал Тошево. Имотът се намира в град Генерал Тошево и представлява терен с площ от 6 487 кв. м с две сгради в него. Той ще бъде използван за изграждане на гаражи и навес за съхранение на моторните превозни средства, собственост на общината. Досега той е бил управляван от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, но е с отпаднала за нея необходимост.

Също поради отпаднала необходимост от Агенция „Пътна инфраструктура“ се отнема правото на управление върху намиращ се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 5 в град Враца имот – публична държавна собственост. Имотът, разположен на първия етаж в триетажна административна сграда № 1, е със застроена площ от 43,83 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Имотът се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се в последствие той да бъде предоставен за управление на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, за нуждите на Териториалното звено на ГРАО в град Враца.

Съгласно друго правителствено решение имот – частна държавна собственост в гр. Луковит е обявен за публична държавна собственост. Имотът се намира на ул. „Милин камък“ № 2 и представлява терен с площ 1541 кв. м заедно с намиращите се в него три едноетажни сгради и част от пететажна сграда. Към момента е предоставен за управление на различни ведомства за изпълнение на функциите им. По тази причина и съгласно Закона за държавната собственост са налице предпоставки за обявяването му за публична държавна собственост.

Националната здравноосигурителна каса получава за управление тринадесет помещения в Центъра по хигиена в град София, които досега са били в управление на Министерството на здравеопазването. Предоставят се на НЗОК с оглед създаването на нова структура към нея, която да поеме изпълняваната до момента дейност от закрития Център „Фонд за лечение на деца“. В помещенията ще бъдат настанени новите структурни звена на централното управление на НЗОК, което ще бъде мярка за подобряване на ефективността, организацията и качеството на работа и оптимизиране процеса на обслужване.

 

България и Унгария регулират въпросите относно недвижими имоти за нуждите на посолството ни в Будапеща

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира междуправителственото споразумание с Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото ни представителство в Будапеща.

Споразумението бе подписано на 4 април във Вашингтон. С влизането му в сила българската държава придобива право на собственост върху два поземлени имота и построените върху тях сгради, както и финансова компенсация за правата върху недвижимите имоти, вписани в имотния регистър на Будапеща на името на унгарското дружество „CD-Hungary“ и предоставени за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща по силата на двустранна спогодба от 1980 г. между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна Република.

 

Одобрен е съставът на българската делегация за 108-та сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри позицията на правителствената част и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 108-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 10-21 юни в Женева, Швейцария. Събитието е кулминацията на честванията по случай 100- годишнината на Международната организация на труда (МОТ).

Българската делегация ще се ръководи от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Марияна Николова.

По време на сесията ще бъде приет заключителен документ във връзка със 100-годишнината на МОТ, както и нов стандарт на организацията за премахване на насилието и тормоза в света на труда. По време на конференцията ще бъдат проведени и тематични дискусии и събития, посветени на бъдещето на труда.

 

Одобрена е българската позиция за три предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри българската позиция за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 22 и 23 май в Брюксел. Очаква се да бъдат приети две препоръки – за всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици и за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Ще се приемат и заключения за пътища за подобряване на уменията като нови възможности за възрастните. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Изграждане на бъдещето на Европа: приносът на образованието и обучението за засилване на социалното сближаване“. Съветът ще приеме също заключения за младите хора и бъдещето на труда и резолюция за насоки за управлението на диалога по въпросите на младежта в ЕС. Предвидена за разглеждане е и темата „От борбата с дезинформацията до засилването на доверието на гражданите на ЕС в медиите“. Съветът, заседаващ във формат министри на спорта, ще дебатира по темата „Комерсиализация на елитния спорт и устойчивост на европейския спортен модел”.

Съвет външни работи (Търговия) на Европейския съюз ще заседава на 27 май в гр. Брюксел. Ще бъдат обсъдени теми свързани с търговските отношения между ЕС и САЩ, подготовка за подписването на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам и на Споразумение за защита на инвестициите, както и реформа на Световната търговска организация (СТО).

На 27 и 28 май в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство). Ще бъдат приети три проекта относно: Ново ниво на амбиция за конкурентен единен пазар; Стратегия на ЕС за индустриалната политика; Конкурентоспособността на туристическия сектор като двигател за устойчив растеж, работни места и социално сближаване в ЕС през следващото десетилетие. В частта „Научни изследвания“ ще се проведе дебат за научните изследвания и иновациите като движеща сила за по-конкурентоспособен Европейски съюз.

Правителството одобри също резултатите от българското участие в две неформални заседания на Съвета на ЕС.

Във формат „Здравеопазване“ Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проведе неформално заседание на 14 и 15 април в Букурещ. Делегациите обсъдиха предизвикателствата, пред които са изправени държавите-членки по отношение ускорения достъп до иновативни лекарствени продукти и осигуряването на лечение за редки заболявания. Направен беше и преглед на ползите от Директива 2011/24/ЕС при мобилността на пациентите.

Съветът на ЕС по образование, младеж, култура и спорт проведе неформално заседание в част „Култура“ на 16 април в гр. Букурещ. Основна тема на дискусията беше финансирането и иновациите в културните и творчески сектори. „Да се учим от миналото, да изграждаме бъдещето: Европейското културно наследство в светлината на прожекторите“ бе втората тема в дневния ред на заседанието, предложена от Румънското председателство. Министрите приеха и Декларация от Букурещ относно ролята на културата в изграждането на бъдещето на Европа.

 

Г и Г кариериЕООД е новият концесионер на находище „Станеви ниви

 

Софийското дружество „Г и Г кариери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Станеви ниви“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Станеви ниви“се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесията за него е предоставена през юли 2000 г. за 25 години на „НИИ Геология и геофизика“ АД, гр. София.

С днешното правителствено решение правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Г и Г кариери“ ЕООД, гр. София, като условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в Закона за подземните богатства.

 

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си

 

Правителството одобри работен план за изпълнение на Програмата за сътрудничество между България и УНИЦЕФ в периода 2019-2020 г. Планираните в документа мерки и дейности са насочени към оказване на подкрепа на институциите в страната за повишаване на ефективността на политиките за деца и укрепване на капацитета на системите за закрила на детето, социално подпомагане и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на уязвими деца и семейства.

Изпълнението на двугодишния план цели да подкрепи усилията на страната ни за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че те да развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество.

Застъпените в документа дейности са от важно значение за изпълняваните национални политики с фокус върху ранното детско развитие, процеса на деинституционализация и гарантиране на правото на детето да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, приобщаващо образование, превенция на насилието над деца и закрила на жертвите, достъп до правосъдие/детско правосъдие, гарантиране правата на децата.

 

До 50 млн. лв. е размерът на държавните гаранции за кредитиране на студенти и докторанти

 

До 50 милиона лева е максималният размер на новите държавни гаранции, които Министерският съвет утвърди по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД).

Кредити се отпускат на български граждани, граждани на страните от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и са само за обучение във висши училища в България.

Наблюдава се увеличаване на средния размер на кредитите по ЗКСД, което е резултат от няколко фактора – увеличеният размер на издръжката за обучение за един студент/докторант и съответно по-високият размер на таксите за обучение, както и измененията в Закона за висшето образование, с които се дава право на висшите училища при определени условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. За изминалата 2018 г. средният размер на кредита е 9 584 лв.

Резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2018 г. показват, че 20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по ЗКСД на обща стойност 136 993 996 лв. Отпуснатите кредити за заплащане на такси за обучение са 20 129, а отпуснатите кредити за издръжка са 320. Докторантите, сключили договор за кредит по ЗКСД са 87. Общо 555 студенти, граждани на европейски държави и ЕИП, са сключили договор за кредит през периода от 2010 г. до 2018 г. Броят на чуждестранните кредитополучатели представлява 2,71% от общия брой отпуснати кредити по ЗКСД.

Максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява всяка година от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите и се включва в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

 

България и Република Северна Македония ще си сътрудничат в областта на борбата срещу трафика на хора

 

Министерският съвет одобри проект на Протокол за сътрудничество между Правителството на Република България и Правителството на Република Северна Македония в областта на борбата с трафика на хора. Проектът ще послужи като основа за преговори между двете страни с цел подписване на окончателен документ. Протоколът ще допринесе за по-успешно противопоставяне на престъплението трафик на хора в региона, обмен на добри практики и най-вече за по-ефективна подкрепа и грижа за потенциалните жертви на трафик.

Сътрудничеството между България и Република Северна Македония е в съответствие със заявените приоритети на Българското председателство на Европейския съюз от първата половина на 2018 г., на Европейската комисия в нейната стратегия за ускорена интеграция на Западните Балкани и на приоритетите на Република Северна Македония.

Проектът предвижда обхватът на сътрудничеството да включва въпросите, свързани с идентифицирането, насочването, защитата и доброволното връщане на жертвите или потенциалните жертви на трафик на хора. То е необходимо за подобряване на ефективността в областта на предотвратяването и борбата с всички форми на трафик на хора чрез увеличаване на обмена на информация между компетентните органи на двете държави с цел подпомагане на идентификацията, защитата и насочването на жертвите и потенциалните жертви на трафик на хора; осъществяване на съвместни обществени кампании за осведомяване с цел предотвратяване на трафика на хора, особено на трафика на деца и изпълнение на съвместни действия за разкриване на нови тенденции, свързани с трафика на хора, и създаване на подходящи механизми за адекватна ответна реакция.

Проектът предвижда като компетентни органи по мониторинг за изпълнението на Протокола да се определят от страна на Република България – Националната комисия за борба с трафика на хора и от страна на Република Северна Македония – Националната комисия за борба с трафика на хора и нелегалната миграция.

 

Проф. Владимир Овчаров е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на акад. проф. д-р Владимир Овчаров с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образование.

Акад. Овчаров е професор по анатомия, хистология и цитология, а преподавателската му дейност в български и чуждестранни висши медицински училища продължава 49 години. Носител е на редица награди, дипломи и грамоти за изследователската си дейност и приноса си за развитието на медицината. Два пъти е избиран за „Лекар на годината“ от Български лекарски съюз – през 2003 г. за заслуги в областта на медицината, а през 2007 г. получава голямата награда за цялостна дейност. Носител е на Златен медал „Алберт Швайцер“ на Световната академия по медицина „Алберт Швайцер“. През 2014 г. е избран за „Лекар на Югоизточна Европа“ от The Southeast European Forum, а през 2018 г. е награден с орден Ave vitae на International Public Health Coordination Committee of Eurasian Medical Association.

В своето професионално развитие акад. Овчаров прави научни изследвания в различни области – невробиология, невроморфология, развитие и полови различия на централната нервна система, клетъчна биология, клетъчни мембрани, сърдечно-съдова система, двигателен апарат.

Освен научни достижения, акад. Овчаров има принос и за развитието на академични структури, като по негова инициатива са създадени Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – София и департаментът по езиково обучение и студентски спорт.

Акад. Овчаров е заемал високи постове във висши учебни заведения и редица български и международни научни организации – ръководител на катедра, ректор на Медицински университет – София в периода 1999 – 2008 г., председател на Българска национална академия по медицина, председател на Българското анатомично дружество и други.

 

Правителството предлага Христо Панев да бъда удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Христо Панев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен за големите му заслуги в областта на културата.

Христо Панев е утвърден български художник в съвременното българско изкуство. Работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията, оформлението на книги и монументалните изкуства. Произведенията му са повлияни от българската икона и българската фрескова живопис. Автор е на циклите „Фрески“, „Митологични сцени“ и „Библейски сюжети“. За монументалните работи работи в техниките сграфито и сухо фреско.

Христо Панев е лауреат на множество български и чуждестранни награди, сред които – Международни салони за иновации – София /1997/ – златен медал; САЩ – Питсбърг /1998/ – златен медал; Кипър /1998/ – златен медал; Казабланка /1998/ – сребърен медал.

Удостоен е с отличието „Почетен гражданин на Димитровград“ през 2002 г.

Правителството предлага също така с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – втора степен да бъдат удостоени Андрей Аврамов и Трифон Павлов за значимия им принос за развитието на културата и изкуството. Андрей Аврамов и Трифон Павлов са ерудирани, креативни и талантливи представители на съвременната българска култура и изкуство.

 

Актуализирани са звената, ангажирани в администрирането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз в Република България

 

Министерският съвет одобри Решение за изменение и допълнение на Решение №777 от 2015 г. за определяне на отговорните институции в Република България за прилагането на системата на собствените ресурси на бюджета на Европейския съюз.

С приетия документ се актуализират отговорните звена, изпълняващи функции във връзка със системата на собствените ресурси на Европейския съюз. Измененията се налагат поради настъпили административни промени в Агенция „Митници“ и отпадането на отговорността на други ведомства и звена за прилагането на системата.

 

Одобрени са пет разрешителни за проучване на строителни материали

 

„Интерпром” ЕООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Ветрен дол”, разположена в землището на с. Паталеница, област Пазарджик, реши правителството. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период дружеството ще вложи минимум 55 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Интерпром“ ЕООД ще проучва строителни материали и в площ „Извора“, разположена в землището на с. Черковна, община Търговище. В рамките на едногодишния срок на разрешението ще бъдат вложени минимум 45 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от една година „Ескана“ АД ще проучва строителни материали в площ „Белите поляни“, разположена в землището на с. Близнаци, област Варна. В проучвателните дейности ще бъдат вложени минимум 31 хил. лв.

ЕТ „Еврокварц-Иванка Ватова“, гр. Плевен, ще проучва строителни материали в площ „Осъм“, разположена в землището на гр. Летница, област Ловеч. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период дружеството ще вложи минимум 33 хил. лв. в проучвателните дейности.

Mинимум 48 900 лева ще вложи „Девня трейд“ ООД в едногодишно проучване на строителни материали в площ „Голямата могила“, разположена в землището на с. Щипско, област Варна.

 

Правителството одобри над 21 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи и за обучение в защитени специалности

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 21 807 594 лв. по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Васил Михайлов и Ириней Константинов са предложени за удостояване

с орден „Стара Планина“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Васил Михайлов и Ириней Константинов с орден „Стара Планина“ – първа степен за изключително големите им заслуги в областта на културата и изкуството.

Васил Михайлов е български театрален и филмов актьор. Превъплащава се в повече от 200 роли, като най-голяма популярност му носи изпълнението на ролята на Петко Войвода в телевизионния сериал „Капитан Петко войвода“. Носител е на множество български и чуждестранни награди, сред които: „Златен век“ – огърлие на Министерство на културата, „Награда за мъжка роля“ – във филма „Герловска история“ на Х фестивал на българския филм – (Варна, 1971 г.) и др.

Ириней Константинов е български актьор. Играл е на сцената на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“- Варна, на театър „Сълза и смях“, а от 1984 г. играе в театър „София“. Има многократни участия в радио-театъра, литературни предавания на БНР и телевизионния театър. Носител е на „Награда за актьорско майсторство“ (Варна, 1975), Литературна награда на гр. Варна и др.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджета на община Стара Загора за 2019 година

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Стара Загора за 2019 г. в размер на 300 хил. лв.

Средствата са за придобиване на поземлени имоти с обща площ 83 266 кв. м., находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, с цел изграждане на техническа инфраструктура на територията на общината. Предоставянето им ще даде възможност за развитие на местната икономика и за повишаване на нейната конкурентоспособност.

Допълнителните трансфери по бюджета на община Стара Загора се предоставят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

 

България подкрепя кандидатурите на 14 съдии за Общия съд на ЕС

 

Министерският съвет взе решение, според което България ще подкрепи кандидатурите на 14 съдии на Общия съд на ЕС. Въпросът за назначаването на съдиите ще бъде разгледан на 29 май в Брюксел на заседанието на ниво представители на правителствата на държавите членки (КОРЕПЕР II).

Според Договора за функционирането на ЕС на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите в Общия съд, като членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.

 

Христо Меранзов и Дончо Папазов са предложени за удостояване с орден „Стара Планина“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Христо Меранзов с орден „Стара Планина“ – първа степен за изключително големите му заслуги в областта на физическото възпитание и спорта.

Христо Меранзов е дългогодишен зам.-председател и председател на Българската федерация по вдигане на тежести, а от 1976 до 1992 г. е член на борда и вицепрезидент на Международната федерация по вдигане на тежести. Като зам.-председател на БСФС Христо Меранзов ръководи подготовката за олимпиадата в Токио през 1964 г., а след това води цялостната спортно-учебна дейност на Съюза. В това си качество той разработва проекти за изграждане на национални системи за олимпийска подготовка, за детско-юношески спорт, за центрове за високо спортно майсторство в страната, за научно-приложна дейност в спорта и ръководи тяхното внедряване. Помагал е и за разкриване на спортни школи при построяването на стадиона и залите по борба в Община Харманли.

Христо Меранзов е автор на десетки книги, монографии, статии и др., между които: „За славата на спорта и честта на родината“ (1974 г.), „Система за олимпийска подготовка“ (1976 г.), „Анализ на програмата и участието на България на олимпийските игри“ (1980 г.), „Българският спорт“ (2008 г.), „Златният век на българския спорт“, (2012 г.), „Да върнем спорта на обществото“ (2013 г.), „Българският олимпийски спорт – възход и падение“ (2017 г.).

Удостоен с най-високите отличия и звания от БСФС и от Международната федерация по вдигане на тежести и с почетен знак от ФИЛА (Международната федерация по борба). През 2017 е удостоен със званието „Почетен гражданин на Харманли“.

За удостояване с орден „Стара Планина“ – първа степен правителството предлага също Дончо Папазов за изключително големите му заслуги в областта на спорта, науката и журналистиката.

Дончо Папазов работи над 20 години като журналист в Българската национална телевизия. Депутат в 36-то Народно събрание и заместник-председател на Съюза на българските журналисти (1993-95 г.). През 2000 г. е експерт в Националния съвет за радио и телевизия. Рекордьор по гмуркане и участник в леководолазни археологически експедиции. Ръководител е на програмата „Планктон“ (1970-1982 г.), провеждана под егидата на Междуправителствената комисия по океанография на ЮНЕСКО, Българска академия на науките и вестник „Орбита“. Програмата продължава 12 години и преминава през 5 етапа: престой с рибарска лодка в Бургаски залив; прекосяване на Черно море с корабна спасителна лодка с платно; прекосяване на Атлантическия океан и на Пасифика със спасителна лодка с платна, обиколка на света с яхтата Тивия.

Дончо Папазов е автор на четири книги, описващи морските приключения, преведени на пет езика: „С ‘Джу’ през Атлантика“ (1975 г.), „С ‘Джу’ през Пасифика“ (1977 г.), „С Яна около света“ (1985 г.), „Невъзможният път“ (1994 г.). През 1977 г. Папазов е удостоен с орден „Народна република България“, I степен.

 

Междуправителствено споразумение между България и Гърция урежда данъчно-правните аспекти по проекта IGB

 

Министерският съвет одобри проект на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за интерконектор IGB. Тъй като проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България се реализира в трансграничен контекст и засяга данъчно-правните режими на двете държави, възниква необходимостта от стабилизиране на данъчно-правния статут и предвидимост в данъчното облагане.

Сключването на Междуправителствено споразумение се фокусира върху данъчните аспекти и по-специално въвеждане на клауза, която стабилизира размера на корпоративното данъчно облагане както в България, така и в Гърция за период от 25 години. С документа ще бъдат уредени въпроси за избягване на двойно данъчно облагане, както и други данъчно-правни аспекти. С предлагания проект на Междуправителствено споразумение ще се въведе фиксиран режим на корпоративния данък, който ще се прилага за „Ай Си Джи Би АД“ за период от 25 години, с начална дата – стартиране на търговска експлоатация на интерконектора. Фиксираният данъчен режим предполага предвидимост на размера на разходите за инвеститорите и управлява риска от неблагоприятно въздействие на повишаването на данъчните ставки върху нормата на възвращаемост, която акционерите са определили. Фиксирането на приемливи данъчни равнища ще позволи и прилагането на конкурентна тарифа за пренос, с което запазването на капацитет в газопровода ще е по-атрактивно за бъдещите търговци на природен газ. Въвеждането на конкурентни тарифи има пряко отношение към създаването на по-конкурентна среда на българския газовия пазар.

Сключването на Междуправителствено споразумение подлежи на ратификация от парламентите на Гърция и България.

Интерконекторът Гърция-България има стратегическа роля за постигане на реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България и пазара на Югоизточна Европа. Проектът има статут на Проект от Общ интерес за Европейския съюз и е основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа.