Въпреки бариерите, които постави кризата с COVID 19, от юли 2020 г. СУ „П. Р. Славейков“ изпълнява проект ”Въвеждане и усъвършенстване системи за разумно и ефективно управление на енергийните ресурси в училище“.

Проектът се финансира по Договор №011/13.07.2020 по Процедура за безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на дейности по Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК) на Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Разработката предвижда постигане до 30 % енергийни спестявания, да се намали емисиите на парникови газове и негативните ефекти от изменението на климата, като превърне устойчивите решения и отговорното поведение към околната среда в постижима цел в училище чрез интегриране на „умни“ технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградния мониторинг и мениджмънт.

В рамките на дейностите ще бъдат осъществени инфраструктурни действия, свързани с оптимизиране на съществуващите електро и осветителни инсталации, чрез въвеждане на светодиодни осветителни тела, чувствителни компоненти и монтиране на мрежова фотоволтаична система за производство на електричество за собствени нужди и подгряване на топла вода.

Образователните ползи са свързани с обогатяване на знанията и компетентностите на учители и ученици, развиване на екологично мислене по темата за негативните въздействия на глобалното затопляне и климатичните промени, подобряване на разбирането за пестене на енергия и формиране на стабилна енергийна грамотност и поведение, щадящо околната среда.

Ще се формира трайна промяна в нагласите и начина на живот и поведение сред младежите в ежедневието.

Проектът ще осигури чиста, зелена и устойчива енергия, която е ключов ресурс за енергийното бъдеще на България, води директно до намаляване на публични разходи, емисии на парникови газове и адаптация към климатичните промени.

Общата стойност на проекта е 69 964,75 лева.Продължителността му е 18 месеца.

Проектът се реализира с подкрепата на община град Добрич, Изпълнителния директор на НСОРБ, видни общественици, съмишленици и партньори на училището. НДТ

loading...