Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Добричка област възлизат на 369 200 000 евро към края на 2020-а, съобщават от териториалното статистическо бюро – Североизток обобщените данни за годината. Направените вложения бележат ръст от 26,5 на сто спрямо предходната година. Инвестиционният ресурс е с дял 16,4 на сто в общия обем на преките чуждестранни инвестиции в целия Североизточен район.

Най-много чужди инвестиции в областта са направени в промишления сектор в размер на 300 млн. евро или с 34,7 на сто повече на годишна база. Спад с 3,8 на сто бележат вложенията в отрасъл “Операции с недвижими имоти”, които възлизат на 42 600 000 евро. Двата отрасъла заедно формират 92,8 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции като относителният им дял нараства с 1,3 пункта в сравнение с година по-рано, според статистическите данни.

И през 2020 година най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в община Каварна – 194 700 000 евро, и в областния град Добрич – 68 млн. евро. Двете общини заедно формират дял от 71,2 на сто в общия обем чуждестранни инвестиции, но относителният им дял намалява със 17 пункта спрямо предходната година, обобщават от статистическото бюро.

ЮЛИЯНА ХРИСТОВА / https://bta.bg/