Пет основни цели очертава ЕС за настоящия програмен период

0
271

През програмния период 2021-2027 година инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват според очертаните пет цели на ЕС, съобщи днес Геновева Друмева, управител на Областния информационен център в Добрич. Тя взе участие в конференцията на БТА по проект “Европа в България: Общо Бъдеще”, който изпълнява с подкрепата на ЕК. Домакин на събитието е добруджанският град.

Друмева посочи, че основните цели са да се постигне по-интелигентна Европа, по-зелен, нисковъглероден преход с нетни нулеви емисии и чист и справедлив енергиен преход, по-добре свързана Европа, като тя стане по-социална и достигне по-близо до гражданите чрез насърчаване на развитието на районите и местните инициативи. ЕС си поставя и специална цел чрез Механизма за справедлив преход, като усилията пак трябва да бъдат насочени към опазването на природата и постигането на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 година, допълни Друмева.

През настоящия програмен период програмите са 10, разказа управителят на ОИЦ. По думите ѝ се работи по опростяване на процедурите, хармонизирането на правилата между различните фондове на ЕС, увеличаването на гъвкавостта на реакция при възникване на нови предизвикателства.

Европейското териториално сътрудничество, по-известно като Interreg, ще продължи да работи активно, каза още Друмева и уточни, че по този финансов механизъм има четири направления на сътрудничество – трансгранично, междурегионално, транснационално и интегриране на най-отдалечените райони.

Един от акцентите на Програмата за развитие на регионите е интегрираното териториално развитие (където попада и град Добрич), като сред целите са справянето с негативните демографски тенденции и намаляването на разликите между отделните райони в страната, изграждането на мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции, което би довело до баланс в развитието на териториите.

Приоритетите за Програма “Околна среда”, която е с близо 3,6 милиарда лева бюджет, са води, отпадъци, биоразнообразие, въздух и риск и изменение на климата. Програма “Развитие на човешките ресурси” разполага с над 3,8 милиарда лева и ще акцентира върху насърчаване на заетостта, развитието на умения, социалното включване и равните възможности. Акцент ще бъде още младежката заетост, както и развитието на социални иновации. „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е с ресурс от близо 3 милиарда лева. Приоритетите ѝ са преход към кръгова икономика, енергийна ефективност, научно-изследователската дейност и иновации в предприятията, тяхната дигитализация.

Програма “Образование” разполага с близо 1,9 милиарда лева. Една от основните цели е да се осигури качествено и приобщаващо образование за всички. Най-много средства ще бъдат насочени към връзката между образованието с пазара на труда. Програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” е с бюджет над 2,1 милиарда лева и е насочена към предприемачеството, дружествата, изследователските организации. През този програмен период Програма “Храни” разширява обхвата на материалното подпомагане и с хигиенни материали, като има и специална мярка за пакети на новородени деца.

БТА

снимка: Красимир Кръстев