Районен съд Балчик, в публично заседание, определи като незаконно уволнението на глухонемия служител на Ботаническата градина в Балчик Галин Радков и осъди Софийския университет, принципал на Ботаническата градина, да му изплати обезщетение.

Съдът отменя Заповед № РД 25-28/07.11.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” на Галин Радков. Съдът не го възстановява на заеманата от него преди уволнението длъжност „градинар“ в Университетска ботаническа градина гр. Балчик, поради отказ на същия.

Районен съд Балчик осъжда Софийски университет „Св. Климент Охридски“, представляван от ректора проф. дфн. Анастас Герджиков, да заплати на Галин обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ/ в размер на 2 574, 72 лв. /две хиляди петстотин седемдесет и четири лв. и седемдесет и две ст./, за времето, през което е останал без работа, поради незаконното уволнение, обезщетението, удържано неправомерно със Заповедта за незаконното уволнение на основание чл. 221, ал. 2 от КТ, както и обезщетението за неползван отпуск, в размери на последните две години, съобразно счетоводството на ответника, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 08.11.2018 г. до окончателното й изплащане, както и сторените съдебно-деловодни разноски, вкл. адвокатски хонорар в размер на 1060 лв. /хиляда и шестдесет лв./.

Съдът задължава Софийски университет да оформи трудовата книжка на Галин Радков и осъжда Алма Матер да заплати по сметка на РС – Балчик по бюджетната сметка на ВСС държавна такса в размер на 77,24 лв. НДТ

 

Коментирай