Областен информационен център – Добрич разработи в печатен и електронен вариант брошурата „Успешни проекти от област Добрич 2014-2020 г.“ В нея са подбрани приключили и изпълняващи се проекти на бенефициенти от област Добрич, финансирани по оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност” , “Развитие на човешките ресурси”, “Наука и образование за интелигентен растеж”, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство,  “Региони в растеж”, “Околна среда”,  „Храни“ и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Целта на брошурата от една страна е да се мотивират потенциалните бенефициенти да превърнат своите идеи в успешни проекти, да ги насърчат да се възползват от разнообразните възможности за финансиране, които предоставят европейските фондове. От друга страна, една от основните задачи на ОИЦ е да проучва и разпространява добри практики от успешно изпълнени проекти на територията на областта, финансирани със европейски средства, като част от  мрежата от 27 информационни центрове в България за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Брошурата ще се разпространява безплатно по време на информационните събития и инициативи на центъра, ще бъде достъпна в офиса на ОИЦ-Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, и може да бъде разгледана онлайн на следния линк: https://bit.ly/3MxXRrA

Екипът на Областен информационен център – Добрич благодари на всички, които подкрепиха начинанието и предоставиха информация, снимки и материали. Експертите от центъра ще продължават да подпомагат безплатно потенциалните бенефициенти в област Добрич и през програмен период 2021-2027 г.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg