На 7 ноември екипът на Областен информационен център – Добрич проведе информационни срещи с близо 40 потенциални бенефициенти от община Шабла. На събитията, състояли се в сградата на Общинска администрация – Шабла и НЧ “Дружба 1898” с. Дуранкулак, бяха представени актуалните мерки и процедури по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.)

На присъстващите земеделски стопани, рибари, читалищни дейци, представители на общинска администрация Шабла, медии и граждани, експертът Михаела Козовска разясни условията за кандидатстване по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020 г. Подкрепата по подмярката е насочена към инвестиции свързани с преструктурирането и модернизацията на малките стопанства, изграждане на малки по мащаб преработвателни мощности, подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства. Ще се подпомагат земеделски производители, кооперации, еднолични търговци и юридически лица със стопанствата между 6 000 и 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Над 50% от СПО трябва да е от секторите “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” и/или “Етеричномаслени и лекарствени култури”. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната 2018 година от земеделски дейности.  Минималният праг на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 444.75 лв., а максималния е 146 685 лв. Процента на съфинансиране е до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

От ПМДР 2014-2020 презентирани бяха отворените за кандидатстване мерки BG14MFOP001-1.013 – Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов и BG14MFOP001-2.012 – Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури. Предвиденото европейско финансиране ще позволи на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите. Съща така ще се насърчи предприемачеството в сектора на аквакултурите и ще се подпомогне създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в секторите „Рибарство“ и „Аквакултури“.

С бюджет от 400 000 лв. мярката BG14MFOP001-4.021 – МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ ще подкрепи развитието на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.

По време срещите екипът на ОИЦ-Добрич акцентира върху критериите за оценка на проектните предложения, допустимите дейности и разходи, и начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Експертите отговориха на зададените от аудиторията  въпроси, свързани с бюджета, разходите, допустимостта на кандидатите и сроковете за кандидатстване по различните мерки.

Присъстващите изразиха задоволство от проведените срещи, оцениха високо представената информация и изявиха желание за повече такива разяснителни събития на територията на Община Шабла.

 

loading...