ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

за провеждане на Тръжна сесия за отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 ЗСПЗЗ на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2022/2023 г., одобрени със Заповед № РД-04-65/12.07.2022 г. на директора на ОД ”Земеделие ” гр. Добрич и Заповед № РД-46-67 от 28.02.2022 г. на зам.-министъра на земеделието и Заповед № РД 46-96/30.03.2022 г. на министъра на земеделието, обн. ДВ, бр. 31 от 19.04.2022 г.

 

  1. Заявление – оферта за участие по образец в оригинал за всеки имот поотделно, цената в цели левове на декар;
  2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната банка – за всеки имот поотделно,

 по следната сметка: 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ДОБРИЧ

 УниКредит Булбанк гр. Добрич,

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF, 

Основание: депозит за участие в търг за имот № ……………….. в землището на ……………….

  1. Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ППЗСПЗЗ – по образец, в оригинал;
  2. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника.

Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.

Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по т. 1 и т. 2 за всеки имот поотделно.

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” – гр. Добрич, с указанието „за участие в търг пасища, мери и ливади”. 

Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА /п/

Директор ОД “Земеделие“