ОБЯВА: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

0
1284

 

О Б Я В А 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – земеделски земи, урегулирани поземлени имоти /УПИ/ за земеделско ползване и лозе в и извън границите на населените места в община Добричка, считано от 01.10.2019 г.,  по график в зала 108 в административната сграда на община Добричка.

Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/.

Стойността на тръжна документация се заплаща в ЦУИ (стая 105) в административната сграда на общината.

В тръжната документация е включена заповедта на Кмета на общината, в която подробно е описан всеки имот, категория, начална тръжна цена и депозит. Същата ще бъде публикувана в сайта на общината.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, съвместно с кметовете или кметските наместници на населените места.

За допълнителна информация: Община Добричка, ул.“Независимост“ №20, стая 222, телефон за връзка: 058/600 889 вътр.222.