О    Б     Я    В    А 

На основание Заповед № 034/ 16.01.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево, във връзка с  глава Шеста  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение №9-7/20.12.2018год. на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под   наем  по оферти  на следният недвижим имот: Конна база –масивна  едноетажна сграда със ЗП 870кв.м. и дворно място с площ 12 665 кв.м., находящи се в УПИ №III-2236 в кв.158 по ПУП на гр.Генерал Тошево – публична общинска собственост  и дворно място с площ 5 620 кв.м., находящо се в УПИ №ХI-2254 в кв.158 по ПУП на гр.Генерал Тошево – публична общинска собственост, при следните условия:

1.Предмет на конкурса: отдаване под наем на  недвижим имот  за разкриване на школа  по конен спорт.

2.Срок за ползване на имота – 10 (десет) години;

          3.Начална конкурсна наемна цена – 200.00 (двеста) лв. на месец, върху която се начислява ДДС.    

Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в гр.Генерал Тошево  ул. „В.Априлов” № 5,  в залата на III-тия етаж   на 06.02.2019г./сряда/ от 9.00часа.

  1. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 /пет/ лв   до 12.00 часа  на  05.02.2019г.
  2. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал Тошево ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 часа на 05.02.2019г. включително.
  3. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена в  касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или   по IBAN сметка на Община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД офис Ген.Тошево.

           Критерий за оценка на офертите  –  най–високата  предложена цена.

За допълнителна информация: отдел  „Собственост и стопански дейности”  при Община Ген. Тошево, ул. В.Априлов  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39. 

Община Генерал Тошево

loading...