Центърът предлага комплекс от интегрирани услуги за ранно детско развитие, целящи подкрепа за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства в риск от социално изключване. Сред дейностите, на които екипът на центъра е посветил време и усилия са  ранната интервенция на уврежданията при децата, индивидиална педагогическа подкрепа на деца с проблеми, формиране и развитие на ранни родителски умения, семейна консултация и подкрепа, здравно консултиране

Проект „За равен шанс на децата“ №BG05M90P001-2.004-0028-C01“, изпълняван от Община град Добрич, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.